Ortoma: Bokslutskommuniké 2018

Publicerat 22 Feb, 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 581 411 SEK (-7 132 993).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,48 SEK (-0,63) före utspädning och -0,48 SEK (-0,45) efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 82,2 % (93,3 %).

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 244 650 SEK (-1 568 228).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,10) före utspädning och 0,08SEK (-0,10) efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 766 610 aktier per 2018-12-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under 2018

Första kvartalet

 • Anpassningar den uppgraderade versionen för höftledsoperationer för introduktion på en europeisk marknad utanför Norden. 

 • OTS förevisades för representanter från den medicintekniska industrin i Europa och USA, vilka tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster till hälsovården. 

 • Bolaget och dess underleverantörer rustar för att hantera ett samarbete med en större marknadsaktör samtidigt som certifieringar och godkännanden för nya moduler säkerställs. 

 • Möte med FDA (U.S. Food & Drug Administration) angående den pågående 510(k)-ansökan, som lämnades in under 2017, där principöverenskommelse om innehåll i den kompletterande informationen, särskilt vad gäller data för systemets noggrannhet, nåddes. FDA gav även klartecken till att föra in de uppgraderingar av OTS, som gjordes under hösten 2017, i 510(k)-ansökan. 

 • Komponenter som används för att komplettera kirurgiinstrument med OTS uppgraderades för att underlätta sterilpersonalens arbete. Ortoma Guide uppgraderades så att kirurgen själv kan styra mjukvaran under operationen helt utan assisterande operatör. 

Andra kvartalet

 • Ortoma tecknade avtal om löpande likviditetsfacilitet med Ortomas aktieägare Roy Forslund via bolag. 

 • Pre-kliniska operationer genomfördes på Tampere Surgical Education Centre (TSEC), vid Tammerfors Universitetssjukhus i Finland. Implantaten placerades med en avvikelse på i snitt under 0,5°. Detta kan jämföras med den avvikelse på 3° som FDA (U.S. Food & Drug Administration) anser vara acceptabel för kirurgiska navigationssystem. 

 • Patientoperationer genomfördes vid Universitetssjukhuset i Örebro. 

 • Patent beviljades i USA för lösningar som rör OTS. 

 • Kompletterande information lämnades in till FDA. 

Tredje kvartalet

 • FDA-ansökan för Ortoma Treatment Solution beviljades av FDA (U.S. Food & Drug Administration). 

 • Andreas Wolfgang utsågs att efterträda Matts Andersson som ny CTO. Matts kvarstår som en av bolagets huvudägare, styrelseledamot och finns tillgänglig som senior advisor. 

 • Qamcom Research & Technology AB valdes som ny underleverantör av mjukvara efter att ha deltagit i en utvärdering och genomfört testprojekt med mycket lyckat resultat. 

Fjärde kvartalet

 • Ortoma tecknade avtal om löpande likviditetsfaciliteter med Peroso AB och EQ Care AB. 

 • Ortomas valberedning föreslog att styrelsen skulle utökas med två ledamöter samt föreslog val av Peter Möller och Jonny Nordqvist som styrelseledamöter, vilket också beslutades vid extra bolagsstämma. 

 • Avtal tecknades med  DePuy International för att få tillgång till den tekniska information som krävs för att uppgradera OTS med implantatmallar från DePuy Synthes. 

 • Uppgraderingar av OTS lanserades inför livedemonstrationer med industriella aktörer. Det uppgraderade systemet användes vid livedemonstrationer för industriella aktörer. 

 • Pre-kliniska operationer genomfördes för att utvärdera förbättringar och funktioner för inmätning av lårbenskomponenten för höftledsproteser. 

 • OTS lanserades med benlängdsmätning. · Byte av material i en av nyckelkomponenterna i mätsystemet som används i Ortoma Guide genomfördes för att ge ökad stabilitet i tillverkningsprocessen och sänka kostnaden. 

 • Avtal tecknades med Depuy International (ett bolag inom Johnson & Johnson-koncernen) för tillgång till implantatmallar från DePuy Synthes.· Ett antal live-demonstrationer genomfördes för att industriella aktörer skall få fördjupad insikt i möjligheter med OTS. 

Händelser efter periodens utgång

 • Ytterligare patent utfärdades av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet rör bolagets system OTS.

 • Operationer genomfördes vid Skånes Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset i Örebro. 

 • Ortoma har nu tecknat avtal även med Zimmer GmbH som erbjuder tillgång till den tekniska information som krävs för att uppgradera OTS med implantatmallar från Zimmer Biomet. Avtalet innebär möjlighet att globalt marknadsföra OTS med Zimmer Biomets implantatmallar för höft- och knäplastiker.

VD Linus Byström kommenterar

Vid utvecklingen av en medicinteknisk produkt är det generellt av stor vikt att erfarenheter från tidig användning tas tillvara, och att produkten uppgraderas baserat på erfarenheterna inför en bredare marknadslansering. Under året har OTS därför uppgraderats ett antal gånger baserat på erfarenheter från både pre-kliniska och kliniska operationer. Systemets mycket höga noggrannhet har verifierats ett flertal gånger. Detta mynnade bland annat ut i att FDA godkände vår 510(k)-ansökan för OTS. Med detta godkännande tillsammans med vårt tidigare CE-märke säkerställs tillgång till de viktiga marknaderna i USA och Europa. Vi har också erhållit patent för OTS i USA, samt inlett samarbete med ny leverantör av mjukvara. Parallellt med detta arbete har vi under året förevisat systemet för industriella aktörer. Under senare delen av året genomfördes operationer med representanter för industriella aktörer närvarande. Sammanfattningsvis har 2018 varit ett år där vi tagit många steg framåt. Vi fortsätter 2019 enligt den strategiska planen för att ta OTS till marknaden med en industriell samarbetspartner.

Göteborg, 2019-02-22

Linus ByströmVD, Ortoma AB

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.