Ortoma beviljas anslag från Vinnova till projekt för utveckling av bilddiagnostik

Publicerat 5 Apr, 2023

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har som en del av ett konsortium fått besked från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att de ger bidragsstöd för projektet ”MRT baserad 3D rekonstruktion av ryggraden. Optimering för digitala planerings- och guidesystem”. Projektet tilldelas totalt 900 000 kronor som kommer att fördelas mellan flera bidragsmottagare, varav Ortoma tilldelas 200 000 kronor. Projektet startar i maj 2023 och löper fram till och med april 2025. Bidraget från Vinnova ryms inom utlysningen "Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022".

Ortoma har tillsammans med Sahlgrenska sjukhusets avdelning för Ortopedi och Avdelningen för Medicinsk strålningsvetenskap på Göteborgs universitet, erhållit besked från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att parterna beviljats anslag för projektet ”MRT baserad 3D rekonstruktion av ryggraden. Optimering för digitala planerings- och guidesystem”.
Projektet avser att utveckla ett system som gör det möjligt att använda magnetisk resonanstomografi (MRT) stället för traditionell röntgen för att få fram bildunderlag till ortopediska operationer. Därmed kan skadlig röntgenstrålning undvikas för såväl patienter som vårdpersonal, då flera radiologiska undersökningar ersätts av en icke-strålningsgenererande metod. Med MRT blir också mer data tillgänglig för ortopeder, vilket ger bättre diagnoser, mer korrekta ingrepp och färre re-operationer. Det ökar patientflödet och ger en effektivare och säkrare vård till en lägre kostnad för vårdgivaren. Projektmålet är att utveckla och validera en ny metod för precisionsmedicin inom kirurgisk ortopedi där MRT-teknik används i kombination med artificiell intelligens (AI). Projektet löper från maj 2023 till och med april 2025 och bidraget betalas ut efter olika rapporterade delmoment.

”Ortoma ligger i absolut framkant i utvecklingen av högteknologiska lösningar för vårdgivare och kan genom projektet stärka denna position ytterligare. Vi är glada att kunna göra detta samtidigt som vi fördjupar vårt samarbete med ledande experter på Göteborgs universitet och Sahlgrenska sjukhuset. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med dem i projektet och att ta fram en ny metod för precisionsmedicin inom kirurgisk ortopedi”, kommenterar VD Linus Byström.

Fördjupad information om det beviljade anslaget och bakgrund till projektet
Bidraget är uppdelat på bidrag till Sahlgrenska sjukhusets avdelning för Ortopedi som erhåller maximalt 400 000 SEK under projekttiden och där maximal andel som bidraget får utgöra är 100 procent av de stödberättigande kostnaderna. Avdelningen för Medicinsk strålningsvetenskap och Ortoma erhåller 300 000 SEK respektive 200 000 SEK. Bidraget får där utgöra maximalt 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Idag används i huvudsak datortomografi (CT/DT) samt slätröntgen, för att få bilder och information inför ortopediska operationer. Båda metoder genererar skadlig joniserande strålning trots en omfattande teknik- och processutveckling för att dra ner på stråldosen. MRT används också i mindre omfattning, men mer sällan av ortopeder eftersom den i dagsläget inte kan avbilda benstrukturer optimalt. De nya planerings- och navigeringsverktyg som används i allt större utsträckning i vården, för att höja kvaliteten och öka flödet av ortopediska operationer, har därmed tvingats basera sig på traditionella röntgenmetoder med alla dess brister. Konsortiet vill skapa en metod för bildhantering, som inte medför joniserande strålning, och som ger ortopeder den nödvändiga information som krävs inför en operation. Metoden innebär att MRT kan användas rutinmässigt, vilket inte är möjligt vid vanliga ortopediska operationer idag. Konsortiets metod blir en bryggfunktion, med ny programvara, som gör att stora delar av den detaljerade information som skapas vid en MRT-undersökning, men som nu är dold, blir tillgänglig för de behandlande läkarna.

Uppgifterna kan sedan enkelt slussas över till de planerings- och navigeringsverktyg som blir allt viktigare för vården. Därmed underlättas införandet av ny teknik inom ortopedin. Projektgruppen vill också skapa processer och underlag för att kunna göra en korrekt jämförelse av hur MRT och CT avbildar benstrukturer. Idag anses CT-scanning vara ”gold standard” och det är viktigt att se hur MRT lever upp till detta. AI kommer att användas som verktyg för nya dataprogram som analyserar, strukturerar och definierar olika benstrukturer, vävnadstyper etc. Det sker bland annat genom att bilddata från ett stort antal gjorda undersökningar matas in och blir träningsdata. Tack vare användningen av AI kommer de olika vävnaderna och strukturerna att kunna identifieras och presenteras automatiskt och därmed får ortopeder bättre möjlighet att göra korrekta bedömningar och säkrare ingrepp. Den nya metoden har utmärkta förutsättningar att skapa grundläggande förbättringar inom kirurgisk ortopedi.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.