Nyttjandeperioden för Ortomas teckningsoptioner av serie TO 2B inleds idag

Publicerat 15 Nov, 2023

Ortoma AB (publ) (“Ortoma” eller “Bolaget”) emitterade inom ramen för en företrädesemission av units under första kvartalet 2023 totalt 5 710 505 teckningsoptioner av serie TO 2B (”Teckningsoptioner”). Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds idag, den 15 november 2023 och pågår till och med den 28 november 2023. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie som tecknas genom nyttjande av Teckningsoptionerna har fastställts till 5,10 SEK. Vid nyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs Ortoma cirka 28,9 MSEK före emissionskostnader. Likviden från inlösen av Teckningsoptionerna möjliggör, tillsammans med likviden från den genomförda företrädesemissionen, viktiga kommersiella produktanpassningar, vidareutveckling av Ortomas koncept för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D, samt att möta regulatoriska och juridiska krav på utvalda marknader. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Ortomas sida för teckningsoptionerna, www.to2b.ortoma.com.

Nyttjandet av Teckningsoptionerna i korthet

  • Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår från och med den 15 november 2023 till och med den 28 november 2023.
  • En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,10 SEK per aktie.
  • Handel med Teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market pågår till och med den 24 november 2023.
  • Teckningsoptioner som inte nyttjas för teckning av nya aktier senast den 28 november 2023 förfaller utan värde.
  • Innehavare av förvaltarregistrerade Teckningsoptioner ska anmäla sin avsikt att nyttja dessa till sin förvaltare, för vidare instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 28 november 2023 då förvaltare har varierande handläggningstider.
  • Innehavare av direktregistrerade Teckningsoptioner ska anmäla nyttjandet av dessa genom att fylla i och skicka in en särskild anmälningssedel, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 28 november 2023. Anmälningssedeln finns tillgänglig på Bolagets, Nordic Issuing AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.ortoma.com, www.nordic-issuing.se, www.redeye.se).
  • Vid nyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs Ortoma cirka 28,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen om 5,10 SEK per ny B-aktie har fastställts i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna, enligt vilka teckningskursen per ny aktie ska motsvara sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, 14 november 2023, dock lägst 4 SEK och högst 10 SEK per aktie. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ortoma.com.

 
Ökning av antalet aktier och aktiekapital
Vid nyttjande av samtliga 5 710 505 Teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 628 156,550 SEK till 4 104 662,760 SEK genom utgivande av 5 710 505 nya B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 31 604 611 till 37 315 116 (varav 35 651 116 B-aktier).
 
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare, NORMA Advokater HB är legal rådgivare och Shark Communication AB är kommunikationsrådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier i Bolaget och Teckningsoptioner har endast skett genom det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 25 januari 2023.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.