Nyemissionen registrerad

Publicerat 4 Apr, 2016

Ortoma stängde i februari sin företrädesemission. Företrädesemissionen tillförde bolaget 15,2 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 220 000 kronor. Emissionen gjordes för att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av Ortoma Treatment SolutionTM på den nordiska och europeiska marknaden.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

–                            Sista dag för handel med BTA är 2016-04-07

–                            Stoppdag hos Euroclear i BTA är 2016-04-11

–                            De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå 2016-04-13

Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Ortoma AB till 11 412 458 aktier, varav 1 092 000 A-aktier och 10 320 458 B-aktier. Aktiekapitalet i Ortoma AB uppgår till 1 255 370,38 kronor efter registreringen av emissionen. Antalet aktier och aktiekapitalets storlek är något större än vad som uppgavs i det för emissionen upprättade memorandumet på grund av att en optionsinlösen registrerades efter det att memorandumet upprättats.

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Matts Andersson, tel. 070-821 70 51 eller via mail [email protected].

Om Ortoma AB
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.