Lyckade operationer med ny unik 3D-teknik – Ortoma Treatment Solution™ (OTS)

Publicerat 27 Jan, 2017

De första tre operationerna med Göteborgsföretaget Ortomas nya planerings- och operationsguide, OTS, har genomförts komplikationsfritt på patienter med höftledsartros

Tre patienter opererades i veckan med Ortoma Treatment Solution™ (OTC), ett helt nytt system som utvecklats av medicinteknikföretaget Ortoma.  Ingreppen gjordes vid Ortopedkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, och utfördes vid klinikens enhet för proteskirurgi belägen vid Lindesbergs lasarett. Operationsteamet leddes av professor Per Wretenberg. 

Det var tre manliga patienter som opererades, samtliga med diagnosen höftledsartros. Inför operationen gjordes en planering med Ortomas planeringsguide, Ortoma Plan™, som räknar ut var protesdelarna ska placeras för att få ett optimalt resultat. Kirurgen placerade sedan in delarna enligt de uppgivna positionerna med hjälp av Ortoma Guide™. OTS-systemet visade sig fungera mycket väl tillsammans med de processer och rutiner som används vid enheten i Lindesberg, där cirka 1000 höft- och knäledsoperationer planeras att utföras under 2017. Operationstiden förlängdes något vid dessa tre första operationer med OTS-systemet men när systemet är inkört förväntas ingen förlängning av operationstiden. 

De lyckade operationerna i klinisk rutinmiljö innebär att Ortoma Treatment Solution™ därmed kommit närmare en bredare introduktion på marknaden. Regulatoriskt är OTS-systemet under 2016 CE-märkt och ISO certifierat, och en 510k ansökan är under utformande till FDA i USA. Samtidigt startas nu en randomiserad studie med OTS vid två svenska universitetskliniker. OTS-systemet motsvarar högt ställda förväntningar och det är också glädjande att vi erfar ett allt större intresse från industrin", säger VD Matts Andersson. 

OTS syftar bland annat till att ge ett bättre behandlingsresultat med minskat antal höftproteser som hoppar ur led under de första två åren och därmed färre re-operationer och mindre lidande för patienten. OTS ger också på sikt sänkta kostnader för sjukvården. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Styrelseordförande Gunnar Németh 
Mobil: 070-529 20 00  
e-post: [email protected]   
 

Om Ortoma AB Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS™) syftar till att underlätta för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. 
 
Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.