Kvartalsrapport för Ortoma AB (publ) 2020-01-01 – 2020-03-31

Publicerat 22 May, 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2020.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 158 386 SEK (-1 436 010).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,09) före utspädning och -0,12 (-0,09) efter utspädning.
  • Soliditeten uppgick till 96,5 % (78,3 %).

 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 18 018 982 aktier per 2020-03-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
Operationer har genomförts med hjälp av OTS med stöd av AI (artificiell intelligens).
Anpassningar av OTS för att möta marknadskrav är pågående.
Komplettering av OTS med funktioner för att automatiskt utvärdera och följa upp resultatet av genomförda höftledsoperationer har påbörjats.
Pågående aktiva dialoger med potentiella strategiska partners genomförs med videokonferenser och livestreaming av demonstrationer.

 

Händelser efter periodens utgång
Inga händelser efter periods utgång har rapporterats.
 

VD Linus Byström kommenterar
Under kvartalet har vi fortsatt systematiskt arbetat för att ta vår produkt, Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden tillsammans med en industriell aktör. Grundläggande förutsättningar för denna strategi är att ha uthållighet i förhandlingar och relevans genom fortsatt utveckling och exekvering enligt plan.

 

Under slutet av förra året lanserades en uppdaterad version av OTS, som har stöd av AI (Artificiell Intelligens). Med denna version planerades och genomfördes under inledningen av kvartalet ett antal operationer med OTS med lyckat resultat. Vi kan konstatera att tidsåtgången för att genomföra en planering av en höftledsoperation med OTS väsentligt har förkortats. I övrigt fortsatte utveckling av OTS för att möta marknadskrav, förenkla arbetsflöden och anpassa funktioner. Utveckling pågår också för att komplettera systemet med funktioner för att automatiskt kunna utvärdera genomförda höftledsoperationer och att följa upp operationerna över tid.
 

Under inledningen av 2020 har vi också fortsatt processen, som påbörjades 2019, att bygga relationer med potentiella strategiska partners för att kommersialisera OTS. När  reserestriktionerna infördes som en följd av utbrottet av Covid-19 var Ortoma inbokade att närvara vid större branschevenemang. Vi planerade att fortsätta möten för att utforska möjligheter med viktiga potentiella kommersiella samarbetspartners.
Framstegen blir av förklarliga skäl något långsammare när det inte finns möjlighet att genomföra personliga möten och live-demonstrationer av OTS. Till dess att reserestriktionerna lyfts har vi övergått till att, bland annat, livestreama demonstrationer och ha möten via videokonferenser. På detta sätt kan vi under rådande omständigheter fortsätta pågående aktiva dialoger på bästa sätt.
 

Göteborg, 2020-05-22
 

Linus Byström
VD, Ortoma AB 

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.