Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ)

Publicerat 18 Jan, 2023

 

Ortoma AB ("Ortoma" eller "Bolaget") har idag den 18 januari 2023 hållit extra bolagsstämma. Här nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

 

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen avser aktiekapitalets och -antalets gränser samt vissa smärre, redaktionella ändringar. Ändringarna föreslogs för att möjliggöra beslut om nyemission.

Förslag till beslut om företrädesemission av s.k. units, dvs. aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade om en företrädesemission bestående av (i) nyemission av högst 13 213 920 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 453 531,20 kronor och (ii) nyemission av högst 6 606 960 teckningsoptioner av serie TO 2 B berättigande till teckning av totalt 6 606 960 aktier i bolaget innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 726 765,60 kronor. De två emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade units. För beslutet och emissionen gäller i övrigt vissa villkor som närmare framgår av kallelsen som publicerades den 28 december 2022.

Förslag till beslut rörande bemyndigande avseende övertilldelningsoption

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet gäller för beslut om sammanlagt högst så många aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till teckning av 2 727 272 aktier av serie B i bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning och betalning genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en så kallad övertilldelningsoption.

Fullständiga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag och alla övriga handlingar framgår av kallelse publicerad den 28 december 2022.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.