Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

Publicerat 31 May, 2023

Ortoma AB (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har idag den 31 maj 2023 hållit årsstämma. Här nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2022.

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beslut om disposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande, vilket är en höjning med ett prisbasbelopp jämfört med 2022, samt med vardera två prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter (som inte är anställda av bolaget), vilket är oförändrat arvode jämfört med 2022.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor
Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleant. Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av styrelseledamöterna; Yvonne Mårtensson, Matts Andersson, Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter Möller och Jonny Nordqvist. Till styrelsens ordförande valdes Yvonne Mårtensson (nyval).

Årsstämman beslutade vidare att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor (nyval) och noterades att de auktoriserade revisorerna Magnus Fjellman och medpåskrivande revisor Helena Pegrén ska vara huvudansvariga revisorer.

Beslut om riktlinjer för valberedningen
Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de riktlinjer för att utse valberedning och för valberedningens uppdrag som lades fram, vilka överensstämmer med de riktlinjer som varit gällande inför årsstämman 2023.
 
Bemyndigande om nyemission
Stämman gav styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2023-04-28. Valberedningens förslag framgår av pressmeddelanden som offentliggjordes 2023-04-27 samt 2023-05-23.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.