Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

Publicerat 15 Jun, 2016

Ortoma AB har idag onsdagen den 15 juni 2016 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2015. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och de personer som varit verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, att avräkna uppkommen förlust mot balanserad vinst och att överföra återstoden i ny räkning. Ingen utdelning ska ske. 

Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor

Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av fem styrelseledamöter och en suppleant. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tommy Hansson, Elisabeth Liljensten, Gunnar Németh, Matts Andersson och Roy Forslund samt beslutade att omvälja styrelsesuppleanten Daniel Andersson. Gunnar Németh valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor och det noterades att den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg alltjämt ska vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med ett prisbasbelopp gällande för 2016 och med ett halvt prisbasbelopp gällande för 2016 till var och en av styrelsens övriga ledamöter och suppleant (som inte är anställd av bolaget). Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de riktlinjer för valberedningen som lades fram, vilka överensstämmer med de riktlinjer som varit gällande inför årsstämman 2016. Riktlinjerna innebär i huvudsak att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 juni 2016 ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningen ska inför årsstämman arbeta fram förslag till beslut avseende a) ordförande vid årsstämman, b) antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer, c) arvode till ledamöter i styrelsen, d) arvode till revisor, e) val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer, och f) riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Besluten i sin helhet

De antagna besluten och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga på www.ortoma.com.

För ytterligare information kontakta VD Matts Andersson, tel. 070-821 70 51 eller via mail [email protected].

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) syftar till att underlätta för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, att höja kvaliteten på utförda ingrepp och minskning av antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.