Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

Publicerat 9 May, 2017

Ortoma AB har idag måndagen den 8 maj 2017 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2016.
Årsstämman beviljade envar av styrelse¬ledamöterna och verkställande direktöreren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Beslut om disposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor
Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av fem styrelseledamöter och en suppleant. Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av samtliga styrelseledamöter; Elisabeth Liljensten, Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund och Tommy Hansson, av styrelsesuppleanten; Daniel Andersson, och av styrelsens ordförande; Gunnar Németh. 
Årsstämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor och det noterades att den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg alltjämt ska vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor
Årsstämman beslutade att arvode oförändrat ska utgå till styrelsens ordförande med ett prisbasbelopp och med ett halvt prisbasbelopp till var och en av styrelsens övriga ledamöter och suppleant (som inte är anställd av bolaget). 
Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om riktlinjer för valberedningen 
Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de riktlinjer för att utse valberedning och för valberedningens uppdrag som lades fram, vilka överensstämmer med de riktlinjer som varit gällande inför årsstämman 2017.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman bemyndigande styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att under tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. 
Vid företrädesemisison ska både A- och B-aktier, eller instrument som medger teckning eller konvertering till både A- och B-aktier, emitteras. Vid riktad emission ska bara B-aktier, eller instrument som medger teckning eller konvertering till B-aktier, emitteras. Riktade emissioner får bara ske till ett sammanlagt antal aktier som motsvarande 10 procent av antalet aktier per stämmodagen. Betalning får ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning eller annars förenas med villkor. Teckningskursen ska vara marknadsmässig enligt då rådande marknadsförhållanden, och med beaktande av den eventuella rabatt som bedöms krävas för teckning.
Motivet för förslaget är att med flexibilitet och tidseffektivitet kunna stärka bolagets finansiella ställning och räcka rörelsekapitalbehov (inklusive genom att kunna återbetala brygglån eller kvitta bolagets skulder till bryggfinansiärer) samt kunna skapa en god ägarbas (inklusive med för bolaget strategiskt viktiga investerare) och uppnå en god spridning av bolagets B-aktie.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.