Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

Publicerat 28 May, 2018

Ortoma AB har idag måndagen den 28 maj 2018 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2017.

Årsstämman beviljade envar av styrelse­ledamöterna och verkställande direktöreren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor

Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av fem styrelseledamöter och en suppleant. Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av samtliga styrelseledamöter; Elisabeth Liljensten, Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund och Tommy Hansson, av styrelsesuppleanten; Daniel Andersson, och av styrelsens ordförande; Gunnar Németh.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor och det noterades att den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg alltjämt ska vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att arvode oförändrat ska utgå till styrelsens ordförande med ett prisbasbelopp och med ett halvt prisbasbelopp till var och en av styrelsens övriga ledamöter och suppleant (som inte är anställd av bolaget).

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de riktlinjer för att utse valberedning och för valberedningens uppdrag som lades fram, vilka överensstämmer med de riktlinjer som varit gällande inför årsstämman 2018.

Besluten i sin helhet

De antagna besluten och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga på www.ortoma.com.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.