Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

Publicerat 29 Jun, 2021

 

Ortoma AB har idag tisdagen den 29 juni 2021 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2020.

Årsstämman beviljade envar av styrelse­ledamöterna och verkställande direktöreren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

 

Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor

Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleant. Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av samtliga styrelseledamöter; Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter Möller och Jonny Nordqvist och av styrelsens ordförande; Gunnar Németh samt nyval av Magnus Yngen som styrelseledamot.

Daniel Andersson skall inte längre vara styrelsesuppleant.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB till bolagets revisor och det noterades att den auktoriserade revisorn David Johansson alltjämt ska vara huvudansvarig revisor.

 

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2020) samt med vardera två prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten, när sådan förekommer, (en höjning med ett och ett halvt prisbasbelopp från 2020), (vilka inte är anställda av bolaget).

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de riktlinjer för att utse valberedning och för valberedningens uppdrag som lades fram, vilka överensstämmer med de riktlinjer som varit gällande inför årsstämman 2021.

 

Bemyndigande om nyemission

Stämman gav styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

 

Beslut avseende riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till verkställande direktören, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och nyckelkonsulter (Incitamentsprogram 2021/2025)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för verkställande direktören, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och nyckelkonsulter inom Ortoma AB (publ) ("Incitamentsprogram 2021/2025") genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i Ortoma AB.

 

Beslut avseende riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter (Incitamentsprogram 2021/2025:2)

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägare i bolagets förslag att införa ett incitamentsprogram för styrelseordföranden Gunnar Németh, styrelseledamoten Tommy Hansson och, under förutsättning av nyval av en extern styrelseledamot vid årsstämman, en nyvald styrelseledamot samt ytterligare potentiell tillkommande styrelseledamot under året i Ortoma AB (publ) ("Incitamentsprogram 2021/2025:2") genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i Ortoma AB.

 

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2021-05-31.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.