Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

Publicerat 8 May, 2015

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), 556611-7585, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2015 kl. 17.00 på Göteborgs universitet (Torgny Segerstedtsalen), Vasaparken i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 juni 2015, och
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 juni 2015 skriftligen till Ortoma AB, Erik Dahlbergsgatan

11 A, 411 26 Göteborg. Anmälan kan också göras per e-post till [email protected] anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 2 juni 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.ortoma.comoch skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10 627 364 st. varav 1 050 000 A-aktier och 9 577 364 B-aktier, motsvarande totalt 20 077 364 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning:
0.    Stämman öppnas.
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordningen.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Verkställande direktörens anförande.
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8.    Beslut
a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b)    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c)    om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
10.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
11.    Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.
12.    Beslut om riktlinjer för valberedningen.
13.    Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (Punkt 1)

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Andreas Sandgren som ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 9 och 10)

Valberedningen har meddelat att de dels föreslår att fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant skall utses, dels att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleant. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor skall utses och att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 11)

Valberedningen har meddelat att de föreslår dels omval av Tommy Hansson, Elisabeth Liljensten och Gunnar Németh som styrelseledamöter, dels nyval av Matts Andersson och Roy Forslund som styrelseledamöter, dels omval av Håkan Sterner som styrelsesuppleant samt dels nyval av Gunnar Németh som styrelseordförande.

Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Björn Ellison omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 12)

Valberedningen för Ortoma AB (publ) föreslår årsstämman den 9 juni 2015 att besluta enligt nedan:

  • Att bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2015 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

  • Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

  • Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a)       förslag till ordförande vid årsstämman;

b)      förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)       förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d)      förslag till arvode till revisorer;

e)      förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f)        förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

  • Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt skall tillse att valberedningen omgående erhåller relevant information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete. Sådan information skall lämnas senast under januari månad och innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess arbete. Vidare skall vid behov styrelseordföranden adjungera vid valberedningens sammanträden.

  • Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov skall Bolaget dock svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11 A i Göteborg samt på bolagets webbplats (www.ortoma.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i maj 2015

Ortoma AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Sterner, t.f. VD och CFO

Telefon: 031-786 5163 eller 070-810 1095

E-post: [email protected]

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.