Idag inleds teckningsperioden i Ortomas företrädesemission

Publicerat 27 Jan, 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Idag, den 27 januari 2023, inleds teckningsperioden i Ortoma AB (publ):s ("Ortoma" eller "Bolaget") nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken beslutades av den extra bolagsstämman den 18 januari 2023. Teckningsperioden löper till och med den 10 februari 2023 och Ortoma kan vid full teckning tillföras cirka 73 MSEK före emissionskostnader. För fullständig information om villkoren för Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt ("Prospektet") som offentliggjorts av Bolaget den 25 januari 2023 med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, teaser och teckningssedlar finns på Ortomas sida för Företrädesemissionen (www.foretradesemission.ortoma.com) och på Redeye AB:s hemsida (www.redeye.se).

 

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Varje unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 11 SEK per unit, vilket motsvarar 5,50 SEK per ny B-aktie.
  • Teckningsperioden löper från och med den 27 januari 2023 till och med den 10 februari 2023.
  • Varje teckningsoption av serie TO 2 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 15-28 november 2023 till en nyttjandekurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period av 10 handelsdagar som slutar den 14 november 2023 (inklusive den 14 november 2023), dock lägst 4 SEK per aktie och högst 10 SEK.
  • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 55 MSEK, vilket motsvarar cirka 75 procent av Företrädesemissionen.
  • Likviden från Företrädesemissionen möjliggör bland annat viktiga kommersiella produktanpassningar, vidareutveckling av Bolagets koncept för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D, samt att möta regulatoriska och juridiska krav på utvalda marknader.

Prospekt

Prospektet, som innehåller fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, Nordic Issuing AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.ortoma.com, www.nordic-issuing.se, www.redeye.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets, Nordic Issuing AB:s, samt Redeye AB:s respektive hemsidor.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

27 januari – 7 februari 2023 Handel i uniträtter
27 januari – 10 februari 2023 Teckningsperiod
27 januari 2023 – Fram tills dess Handel i BTU
Företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket
Omkring den 14 februari 2023 Beräknad dag för offentliggörande
av utfallet i Företrädesemission

Investerarpresentationer

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Ortoma Bolagets verksamhet och framtidsplaner på följande investerarevent.

  • 6 februari 2023: Aktiespararna Göteborg (kl. 13.30)
  • 9 februari 2023: Redeye UBP Invest 2023

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare, NORMA Advokater HB är legal rådgivare och Shark Communication AB är kommunikationsrådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.