Halvårsrapport

Publicerat 26 Aug, 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret 2016.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 645 471 SEK (-3 227 351).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,30) före utspädning och -0,23 efter utspädning.
  • Soliditeten uppgick till 91,7 % (85,9 %).

Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 336 573 SEK (-1 194 387).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,11) före utspädning och -0,12 efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 412 458 aktier per 2016-06-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

–           Förnyat samarbetsavtal mellan Ortoma AB och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ortoma AB har ingått ett samarbetsavtal med Avdelningen för Yrkesortopedi och forskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), som leds av Docent Adad Baranto, Överläkare i ortopedi och ryggkirurgi. Avtalet är skrivet på årsbasis. Därigenom får SU tillgång till Ortoma Treatment Solution™ (OTS™) för klinisk användning och forskning. Detta ger möjlighet till ett fördjupat samarbete mellan Chalmers, Sahlgrenska och Ortoma. Matts Andersson, VD för Ortoma och Adjungerad professor vid Chalmers Tekniska Högskola kommenterar: "Jag är mycket nöjd med att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser en möjlighet att utvidga användningsområdet för vårt system, och att vi på förmånliga villkor och en låg omkostnad får tillgång till ett välutrustat ortopediskt laboratorium samt personal med internationell spetskompetens".

–           OTS™ har använts vid en patientoperation, därmed är en viktig milstolpe uppnådd för Ortoma. Ortoma Treatment Solution (OTS™) har för första gången installerats och använts i en klinisk miljö vid en patientoperation. Integrationen av OTS™ systemet i operationsrummet passade väl in i den kirurgiska miljön vid en höftoperation. Ortomas 3D planering möjliggör för kirurgen att i förväg bestämma den mest optimala positionen för protesen. Syftet med Ortoma Guide är att hjälpa kirurgen att nå det målresultat som planerats i förväg. Viktig information samlades in vid operationen och utvärdering fortskrider. I arbetet framöver ingår helt enligt plan fortsatta förbättringar, baserade på de erfarenheter som framkommit under användningen av OTS™. Systemet kommer fortsatt att optimeras för klinisk användning, för att involvera ett större antal kliniker och kirurger.

–           Entreprenörer ökar sitt ägande i Ortoma AB. Entreprenörerna Roy Forslund, Peter Möller och Jonny Nordqvist har utökat sitt ägande i Ortoma. Det har skett genom förvärv av 150 000 A-aktier från GU Ventures, motsvarande sammanlagt 1,3% av kapitalet och 7,1% av rösterna.

Ortoma AB, vars B-aktie är noterat på AktieTorget, har erhållit information om att tre av dess delägare, Roy Forslund och dennes bolag, Peter Möller och dennes bolag, samt Jonny Nordqvist och dennes bolag har förvärvat 150 000 A-aktier i Ortoma från GU Ventures AB. Entreprenörerna har lång erfarenhet av att driva bolag. De har under åren 2015-2016 investerat i Ortoma och har god kunskap om Ortomas affärsstrategi. Roy Forslund, Peter Möller och Jonny Nordqvist är strategiskt viktiga aktieägare i Ortoma då de har kompetens inom verksamhetsområdet. Roy Forslund är dessutom mycket engagerad i bolagets utveckling som styrelseledamot sedan 2015. "-Dessa tre aktieägare har nu ytterligare befäst sina långsiktiga engagemang i bolaget genom förvärvet av denna A-aktiepost", säger Matts Andersson, VD och grundare av Ortoma AB.

GU Ventures, som är ett helägt statligt holdingbolag, har som såddinvesterare och inkubator stöttat Ortoma sedan 2007 och arbetat dedikerat med företagsutvecklingen tillsammans med grundare och andra investerare. Holdingbolaget har som huvuduppgift att stötta företag i startskedet och lämna över till marknaden när företagen har nått marknadsacceptans. Nu har GU Ventures konstaterat att Ortoma har uppnått detta mål. GU Ventures har därmed fullgjort sitt uppdrag och har möjlighet att tack vare transaktionen återanvända kapitalet till nya företag under tillväxt. I portföljen finns 50 andra start-up bolag, framförallt inom Life Science sektorn och inom miljö, energi, samt IT.

 "- Vilken fantastisk resa vi har haft i Ortoma! Vårt mål var att säkerställa företagets uppstart och utveckling, för att därefter hitta privata aktörer med ett långsiktigt engagemang som kan ta över GU Ventures roll och vi är mycket nöjda med att ha uppnått det. Vi tror fortsatt mycket på Ortoma och känner att det är nu det roligaste börjar när Ortomas planerings- och positioneringssystem har kommit ut på marknaden och har använts vid en första patientoperation", säger Klementina Österberg, vd för GU Ventures AB.

Efter genomförd transaktion uppgår Roy Forslunds innehav i Ortoma till 242 000 A-aktier och 1 758 000 B-aktier, motsvarande 17,52 procent av kapitalet och 19,67 procent av antalet röster. Efter transaktionen uppgår Peter Möllers innehav i Ortoma till 50 000 A-aktier och 765 827 B-aktier, motsvarande 7,15 procent av kapitalet och 5,96 procent av antalet röster. Efter transaktionen uppgår Jonny Nordqvists innehav i Ortoma till 50 000 A-aktier och 65 416 B-aktier, motsvarande 1 procent av kapitalet och 2,66 procent av antalet röster. "- Det har hänt så mycket på det senaste året och det är så roligt att vi äntligen är ute på marknaden med Ortomas planerings- och positioneringssystem, som väntas bli en succé! Ortoma har redan samarbete med ett par av de stora intressenterna inom branschen för höftleds- och knäimplantat. Det är ett bevis på att det som Ortoma utvecklat är vad de och sjukvården efterfrågar", berättar Roy Forslund, delägare och styrelseledamot i Ortoma AB.

–           Den 15 juni 2016 hölls årsstämma i Ortoma. Information om de beslut som fattats finns att tillgå i "Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)" publicerad den 15 juni 2016 på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Händelser efter periodens utgång

–           Inga väsentliga händelser efter periodens utgång finns att rapportera.

VD Matts Andersson kommenterar

Vi inledde det nya året med att genomföra en företrädesemission i januari – februari 2016. Emissionen tecknades till cirka 189 procent, varav cirka 98 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Ortoma tillförs därmed cirka 15,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 220 000 SEK. Det är såklart mycket uppmuntrande att vi fått sådant stöd av våra aktieägare. Att en sådan stor del av våra befintliga aktieägare deltog i emissionen visar att de har förtroende för vårt arbete med att utveckla Ortoma Treatment SolutionTM. Härutöver har Bolaget tillförts 2 800 000 SEK genom nyttjande av 350 000 av de teckningsoptioner som extra bolagsstämma beslutade om i november 2013. Incitamentsprogrammet omfattar totalt 440 000 tecknings-optioner av serie 2013. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleddes den 1 januari 2015 och sträcker sig till den 31 mars 2018. Genom det kapital vi tillfördes kan vi fortsätta arbetet med att ta vår verksamhet till nästa nivå.

Idag kan vi konstatera att det har varit en intensiv vår och sommar på Ortoma. Den 17 maj genomfördes ett fullskaligt test av Ortoma Treatment Solution™ (OTS™) på Skånes Universitetssjukhus.

OTS™ har för första gången installerats och använts i en klinisk miljö vid en patientoperation. Integrationen av OTS™ systemet i operationsrummet passade väl in i den kirurgiska miljön vid en höftoperation.

Försöket gav oss mycket värdefull information och möjlighet att identifiera ett antal nödvändiga förbättringsområden. Större delen av förbättringar är genomförda och nu pågår testning av modifieringarna, som är i slutfasen.

Vi har planerat för en klinisk studie som skall genomföras under hösten. Förutom Skånes Universitetssjukhus har ytterligare två kliniker rekryterats och en studieplan för en multicenterstudie är framtagen. Installationen av uppgraderad utrustning är inledd på klinikerna.

Vi är nöjda med att vi har lyckats engagera tre svenska universitetskliniker att gemensamt genomföra en studie på Ortoma system, eftersom vi ser det som en självklarhet att leverera en vetenskapligt underbyggd data för att kunna stödja en global lansering av Ortoma Treatment Solution™.

Vi blickar fram mot en mycket spännande höst 2016!

Göteborg, 2016-08-26

Matts Andersson

VD, Ortoma AB

Om Ortoma

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution), underlättar för kirurger att inför operation, mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortoma har under de senaste åren genomfört betydande utveckling för att kunna erbjuda ett komplett kirurgiskt operationssystem. Marknadsintroduktionen av Ortoma Treatment SolutionTMär planerad att inledas under 2016 i Sverige och därefter i Norden och på övriga marknader i Europa.

OTS™- unikt operationssystem för implantatkirurgi

Operationssystemet OTS™ består av två systemmoduler; Ortoma PlanTMoch Ortoma GuideTM.

Ortoma Plan™ med 3D-visualisering
Ortoma Plan™ ger kirurgen ett modernt system för att planera operationerna i datorn inför en operation. Genom 3D-visualisering kan kirurgen med hög precision bestämma vilket implantat som behövs och ge förutsättningar för optimal placering i patienten. Systemmodulen är baserad på diagnostik från CT-undersökningar (datortomografi). Systemet har utvecklats för att visualisera och mäta patientdata i 3D och simulera för rätt val av implantat.

  • Ortoma GuideTM är ett navigeringsverktyg som under en operation handleder kirurgen i att mäta och med hög precision placera implantatet i överensstämmelse med planeringen i Ortoma PlanTM.  Systemmodulen ger kirurgen möjlighet att i realtid på en datorskärm säkerställa att implantatet hamnar i exakt den position man tidigare planerat.

Ortoma Guide™ med ett IR-baserat enkamerasystem

Framtidsutsikter

Enligt marknadsdata genomförs globalt cirka 7,5 miljoner ortopediska ingrepp per år inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Marknaden för Ortomas operationssystem är enligt styrelsens bedömning stor. Bara i Sverige utförs årligen cirka 42 600 höft-, knä- och ryggoperationer. Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat i syfte att uppnå optimal behandling till nytta för kliniker, läkare och patienter. Bolagets vision har formulerats: "Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient".

Ortoma står inför ett marknadsgenombrott inom de närmaste månaderna med systemet Ortoma Treatment SolutionTM. Bägge delsystemen, Ortoma PlanTMoch Ortoma GuideTMär nu CE-certifierade som medicintekniska produkter. Under 2016 kommer systemet att lanseras och etableras hos ett begränsat antal key opinion leaders för att hämta in erfarenhet från användning i klinisk praxis. Marknadsintroduktionen är planerad att inledas i Sverige och därefter i Norden och på övriga marknader i Europa. För att snabbt nå ut med systemet till ett stort antal kunder kommer distributionen framförallt att ske genom distributörer med support från Ortomas egna säljare och kundsupport. Ortoma planerar att sälja och distribuera operationssystem och behandlingsmetoder till sjukhus och kliniker inom privat och offentlig ortopedisk vård. Efter verifiering på den svenska marknaden är målet att etablera partneravtal inom fler segment och geografiska marknader.

Det finns ett behov av att minska antalet omoperationer inom implantatkirurgi såväl nationellt som internationellt. Målsättningen är att på kort tid uppnå en stark marknadsposition. Affärsmodellen baserar sig i huvudsak på att ta betalt per operation för att i snabb takt uppnå en hög utnyttjandegrad hos ortopedkliniker. Med fokus på en stark kundsupportfunktion till partners och kliniker ska Ortoma etablera sig på marknaden både via egna säljare på utvalda marknader och via etablerade distributionskanaler. Efter en etableringsfas kommer affärsmodellen löpande att utvärderas i syfte att optimera Bolagets resultatutveckling.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Ortoma har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Utveckling av resultat och ställning

Bolaget befinner sig fortsatt i en fas där all energi ägnas åt utveckling av Bolagets produkt OTS™ och har ännu ej haft någon fakturerad omsättning.

Aktien

Ortomas B-aktie noterades på AktieTorget den 31 mars 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i Ortoma till 11 412 458 stycken. Bolaget har två aktieslag (varav 1 050 000 stycken är A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Optionsprogram

Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett incitamentsprogram omfattande 440 000 teckningsoptioner av serie 2013 för att knyta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Bolagets utveckling. Priset per option fastställdes enligt Black & Scholes-modellen. Varje option berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 2015-01-01 – 2018-03-31. Per dateringen av detta dokument uppgår antal återstående teckningsoptioner av serie 2013 till 90 000 stycken.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för halvårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3, 2016 2016-11-11
Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-27

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten
ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg, den 26 augusti 2016
Ortoma AB
Styrelsen och verkställande direktören

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.