Halvårsrapport januari – juni 2017

Publicerat 25 Aug, 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret 2017.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

* Nettoomsättningen uppgick till 100 000 SEK (0).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 061 677 SEK (-2 645 471).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,24).
* Soliditeten uppgick till 74,9 % (91,7 %).

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

* Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 538 866 SEK (-1 336 573).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,12).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 412 458 aktier per 2017-06-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

Den 8 maj 2017 hölls årsstämma i Ortoma. Information om de beslut som fattats finns att tillgå i
“Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)” publicerad den 9 maj 2017 på AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se).

Vi avslutade halvåret med att genomföra en företrädesemission i juni 2017. Den 15 juni 2017 avslutades teckningstiden i den företrädesemission av A- och B-aktier som Ortoma AB (publ) offentliggjorde den 18 maj 2017. Resultatet visade att 364 000 A-aktier motsvarande 100 procent av de erbjudna A-aktierna och 3 369 775 B-aktier motsvarande 98 procent av de erbjudna B-aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill hade teckningsanmälningar motsvarande 1 788 985 B-aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen blev således övertecknad med 45 procent.
Bolagets styrelse beslutade att nyttja 500 000 B-aktier av de 1 000 000 B-aktier som var möjligt att tilldela inom ramen för övertilldelningsemissionen. Övertilldelningsemissionen tillförde Bolaget 5 MSEK före emissionskostnader. Ortoma tillfördes därmed totalt cirka 43 MSEK före emissionskostnader som beräknats uppgå till cirka 2,5 MSEK.
Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen ökade Ortomas aktiekapital med 473 456,72 SEK från 1 255 370,38 SEK till 1 728 827,10 SEK och antalet A- och B-aktier ökar med 4 304 152 från 11 412 458 till 15 716 610. Det totala antalet A-aktier uppgår efter emissionen till 1 456 000 och antalet B-aktier uppgår till 14 260 610. Betalda tecknade aktier (BTA) omvandlades till nya aktier då förträdesemissionen registrerades hos Bolagsverket den 10 juli 2017.

Händelser efter periodens utgång

Ortoma har den 2 augusti 2017 beviljats europeiskt patent för en systemlösning i 3D-planeringssystemet Ortoma Plan™. Det beviljade patentet skyddar en metod för 3D-planering av ett implantat inför en operation. Patent är sedan tidigare beviljat i Sverige och bolagets unika planeringsmetod får i och med det beviljade patentet ett stärkt skydd. " – Det är glädjande att European Patent Office har godkänt vår patentansökan, vilken omfattar en central del i operationssystemet OTS™ (Ortoma Treatment Solution™). Vi arbetar kontinuerligt för att skydda vår teknologi och utveckla vår patentportfölj som ett led i kommersialiseringen av våra produkter, säger Ortomas vd Matts Andersson."

VD Matts Andersson kommenterar

Första halvåret 2017 startade för Ortoma med flera patientoperationer vid Skånes Universitetssjukhus och vid Örebro Universitetssjukhus, som fortsatte under våren. Planeringen av operationerna gjordes i Ortomas planeringsprogram Ortoma Plan™ och implantaten placerades av kirurgerna med hjälp av Ortoma Guide™. Patientoperationerna blev vår viktigaste milstolpe och bekräftade att vår tekniska plattform är fundamental stark. Till dags dato är 13 operationer utförda med OTS™. 

Under våren startade Ortoma arbetet med en 510k ansökan till FDA. Ett stort arbete genomfördes av organisationen under sommaren och närmar sig sin slutfas inför inlämning till FDA myndigheten. 

Vid årsstämman i maj 2017 fick Ortoma aktieägarnas förtroende och godkännande att genomföra en Nyemission. Nyemissionen genomfördes med ett mycket positivt resultat och tecknades till 145%. Ortoma tillfördes därmed totalt cirka 43 MSEK före emissionskostnader. 

I början av augusti beviljades Ortoma ett europeiskt patent för Ortoma Plan™. Det är ännu en i raden mycket glädjande nyhet och ytterligare ett steg på vägen i vår strategi att skydda vår teknologi och i utvecklingen av vår patentportfölj. 

Ortoma kommer att demonstrera sitt system på Ortopediveckan i Umeå. Det innebär att ortopeder från hela Sverige får tillfälle att prova Ortomas planeringssystem – Ortoma Plan. Ortoma har erbjudits att visa sitt system i en av de stora proteslevrantörenas monter – LINK Sweden AB.  Vi är glada att få möjligheten att visa vårt system för ortopederna tillsammans med en av de stora implantatleverantörerna på marknaden. 

Vi ser fram emot en intensiv höst och idag jobbar med att förbättra och förfina alla delar av OTS™, därmed fortsätter vårt arbete för att brett introducera vår teknik i vården.

Göteborg, 2017-08-25
Matts Andersson

VD, Ortoma AB

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.