Halvårsrapport för Ortoma AB (publ) 2021-01-01 – 2021-06-30

Publicerat 20 Aug, 2021

 

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret 2021.

 

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 966 124 SEK (-4 172 353).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,33 SEK (-0,23) före utspädning och -0,30 SEK (-0,23) efter utspädning.
  • Soliditeten uppgick till 96,3 % (96,1 %).

Andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 445 675 SEK (-2 013 966).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,11) före utspädning och -0,19 SEK (-0,11) efter utspädning.

 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 19 820 880 aktier per 2021-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

  • Ortoma erhöll CE-certifiering för sin ryggmodul OTS Spine Plan, som nu inkluderas i plattformen Ortoma Treatment Solution (OTS).
  • Ortoma lämnade in en regulatorisk ansökan för US FDA 510(k)-godkännande ryggmodulen OTS Spine Plan. 
  • Ortoma nådde en överenskommelse om icke-bindande term sheet, med en större global tillverkare av ortopediska implantat och MedTech-produkter, för exklusiva distributionsrättigheter av Ortoma Treatment Solution för höftleds-kirurgi i Japan. Nästa steg i processen är att ingå ett bindande definitivt avtal.

Ortoma AB höll den 29 juni årsstämma och de antagna besluten och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga hos Ortoma, www.ortoma.com.  

 

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

 

VD Linus Byström kommenterar

Effekterna av covid-19 fortsatte under kvartalet, där reserestriktioner begränsade våra möjligheter till personliga möten med potentiella strategiska samarbetspartners för att ta OTS (Ortoma Treatment Solution) till marknaden. Det är därför mycket tillfredsställande att vi under dessa speciella omständigheter och efter en längre tids förhandlingar nådde en överenskommelse om icke-bindande term sheet med en större global tillverkare av ortopediska implantat och MedTech-produkter, för exklusiva distributionsrättigheter av OTS för höftleds-kirurgi i Japan. Överenskommelsen ger oss möjligheten att ta OTS för höftledskirurgi till den japanska marknaden med en större industriell partner. Vi är övertygade att detta partnerskap har möjligheten att erbjuda en konkurrensfördel på marknaden och som kommer bli en grund för framtida tillväxt.

Överenskommelsen var startskottet för en rad aktiviteter, dels vidare förhandlingar för att nå ett bindande avtal, dels att ge vår partner stöd i en framgångsrik lansering på denna strategiskt viktiga marknad. Detta innefattar att lämna in regulatoriska ansökningar för OTS Hip Plan och OTS Hip Guide i Japan. Förhandlingarna för att nå det bindande avtalet pågår och det är Ortomas mål att de slutförs innan de regulatoriska ansökningarna godkänns. Det regulatoriska arbetet pågår och det är vår ambition att ansökningarna kommer lämnas in under tredje kvartalet. En regulatorisk ansökan i Japan godkännas normalt inom 4-6 månader efter att den lämnas in. Parallellt med förhandlingar och regulatoriskt arbete pågår ett flertal aktiviteter för att förbereda marknadsintroduktionen så att den kan ske så snart ansökningarna godkänns. Vi förfinar och anpassar också viss funktionalitet samt bygger stödsystem för distribution, installation, support och underhåll av produkterna.

Under kvartalet uppnådde vi även viktiga milstolpar med att utöka OTS med en modul för pre-operativ planering av ryggkirurgi.  Vi erhöll CE-certifiering för ryggmodulen OTS Spine Plan, som nu inkluderas i OTS-plattformen. OTS Spine Plan är en strategiskt viktig utökning av OTS och bevisar den AI assisterade plattformens skalbarhet och flexibilitet. En regulatorisk ansökan för US FDA 510(k)-godkännande av ryggmodulen lämnades också in under kvartalet. En FDA 510(k)-godkänd ryggmodul utökar marknadspotentialen för OTS väsentligt eftersom USA är den klart största enskilda marknaden för ryggkirurgi följt av Europa. Med godkännande av FDA i tillägg till CE-märket för Europa kommer vi nå mer än 75% av den globala marknaden för ryggkirurgi.

Sammanfattningsvis har vi under kvartalet uppnått viktiga milstolpar i bolagets utveckling, och jag ser fram mot det fortsatta arbetet att ta OTS till marknaden med en eller flera strategiska samarbetspartners.  

 

Göteborg, 2021-08-20

Linus Byström

VD, Ortoma AB

 

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021.

 

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.