Halvårsrapport för Ortoma AB (publ) 2020-01-01 – 2020-06-30

Publicerat 21 Aug, 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret 2020.

 

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 172 353 SEK (-4 599 344).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,29) före utspädning och -0,23 (0,29) efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 96,1 % (71,4 %).

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 013 966 SEK (-3 163 334).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,20) före utspädning och -0,11 (0,20) efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 18 018 982 aktier per 2020-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

Årsstämma tisdagen den 30 juni 2020

Ortoma AB höll den 30 juni årsstämma och de antagna besluten och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga hos Ortoma.

Beslut i kortfattning;

 • Resultat- och balansräkningen för 2019 fastställdes.
 • Envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 
 • Att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.
 • Omval av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor i enlighet med valberedningens förslag.
 • Beslutade att arvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2019) samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten (vilka inte är anställda av bolaget), (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2019).

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Händelser efter periodens utgång

Ortoma beviljas patent i USA

Ortoma fick ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet avser Ortoma Plan, som är en del av bolagets innovativa operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS). 

Uppfinningen är en av bolagets grundteknologier, och används för att underlätta pre-operativ planering av ortopediska implantat genom att både minska tidsåtgången och öka precisionen samtidigt som planering i 3D blir mer intuitiv.

Patentet kompletterar bolagets patentskydd för OTS i USA och omfattar alla typer av implantat.

 

VD Linus Byström kommenterar

Grundläggande förutsättningar för att ta vår produkt, Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden tillsammans med en industriell aktör är att ha uthållighet i förhandlingar och relevans genom fortsatt utveckling och exekvering enligt plan.

Jag kan konstatera att vi nu har en bra grund till en produkt som kan lanseras internationellt. Under kvartalet har vi arbetat med detaljer för att OTS ska möta specifika marknadskrav, huvudsakligen genom att förenkla arbetsflöden och anpassa funktioner. Utveckling pågår också för att komplettera systemet med funktioner för att automatiskt kunna utvärdera genomförda höftledsoperationer och att följa upp operationerna över tid. Tidiga tester, med funktionen för utvärdering, pekar mot att OTS har minst samma noggrannhet som branschstandard, men OTS kräver betydligt mindre arbetsinsats och tidsåtgång för utvärderingen.  Under kvartalet har vi också gjort initial utveckling av en ryggmodul för OTS. Arbetet med ryggmodulen kommer att intensifieras under årets andra halvår.  

Under inledningen av 2020 har vi också fortsatt processen, som påbörjades 2019, att bygga relationer med potentiella strategiska partners för att kommersialisera OTS. Vi har, bland annat, livestreamat demonstrationer och haft möten via videokonferenser. På detta sätt har vi under rådande omständigheter fortsatt haft dialoger med viktiga potentiella kommersiella samarbetspartners. Framstegen blir av förklarliga skäl något långsammare när det inte finns möjlighet att genomföra personliga möten och live-demonstrationer av OTS. Vi har under kvartalet haft ett tätt samarbete med vår M&A-rådgivare, MedWorld Advisors, och tillsammans anpassat aktiviteter och arbetar efter en plan som sträcker sig över kommande kvartal.

Jag ser med stor entusiasm och tillförsikt fram mot de aktiviteter som är planerade under de kommande kvartalen.

Göteborg, 2020-08-21

Linus Byström

VD, Ortoma AB

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.