Delårsrapport för Ortoma AB (publ) 2023-01-01 – 2023-09-30

Publicerat 26 Oct, 2023

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (”Ortoma” eller ”Bolaget”) avger härmed delårsrapporten för årets första nio månader 2023. Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, https://ortoma.com/investor-relations/rapporter-finansiell-kalender/.

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 671 500 SEK (0) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 899 562 (-3 347 948) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (-0,17) SEK före utspädning och -0,06 (-0,17) SEK efter utspädning.

Nio månader (2023-01-01 – 2023-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 545 615 (0) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 823 519 (-10 104 438) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,34 (-0,51) SEK före utspädning och 0,22 (-0,51) SEK efter utspädning.
 • Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgår till 26 203 734 (19 820 880) stycken.
 • Soliditeten uppgick till 89,7 % (87,6 %).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 31 604 611 aktier per 2023-09-30 (19 820 880).
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611–7585.

Händelser under tredje kvartalet 2023

 • Den 7 juli meddelade Ortoma att bolaget har fått två olika abstract accepterade för presentation vid den prestigefyllda kongressen ISTA. Ortoma kommer att presentera utvärderingar av kliniskt material där Bolagets teknik för konvertering av röntgenbilder i 2D till 3D-modeller använts.
 • Den 19 juli meddelade Ortoma att bolaget lämnat in en ansökan om 510(k)-godkännande till U.S. Food and Drug Administration (FDA) för OTS™ Hip.
 • Den 20 september meddelade Ortoma att Bolaget har ingått ett utvecklings- och distributionsavtal med DePuy Ireland Unlimited Company (”DePuy Synthes”). Avtalet avser utveckling och distribution av en kundanpassad version av OTS™ där Ortoma kommer att integrera DePuy Synthes teknik i Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 5 oktober meddelade Ortoma att bolaget nyligen medverkat på ISTA-kongressen. Ortoma presenterade sin banbrytande AI-baserade teknik för att automatiskt konvertera slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller.

VD kommenterar: Steg för steg ut på en global marknad

Under det tredje kvartalet 2023 kunde Ortoma ta ytterligare steg för att öka kommersialiseringstakten. Ortoma har nu strategiska samarbeten med en av de största globala aktörerna på den ortopediska marknaden. Vi arbetar nu för global etablering av OTS Hip, med start i Japan. Genom våra strategiska samarbeten kan vi nå ut globalt mycket snabbare och effektivare än vad vi hade klarat av på egen hand. Tack vare vår framgångsrika företrädesemission i början av året kan vi fortsätta att göra produktanpassningar och vidareutveckla Ortomas koncept. Att vi i september fick bekräftat att Ortoma ligger i yttersta framkant för att konvertera röntgenbilder från 2D till 3D stärker vår position som innovativt bolag. Det bekräftar att vi är på rätt spår med en produkt med mycket stor marknadspotential vilket kan utgöra ett kommande lönsamt affärsområde.

Stort avtal med DePuy Synthes med sikte på globala marknader
I september tecknade Ortoma ett avtal med DePuy Synthes med ett avtalsvärde på närmare 100 miljoner SEK. Avtalet med DePuy Synthes, som ingår i den globala Johnson & Johnson-koncernen, handlar om både utveckling och distribution av en kundanpassad version av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi, Custom OTSTM, som integrerar DePuy Synthes teknik. I samband med att avtalet tecknades fick Ortoma en förskottsbetalning för utvecklingsarbete på 750 000 USD, följt av betalningar vid olika uppnådda milstolpar. Sammanlagt kan Ortoma få 8 975 000 USD från avtalet, närmare 100 miljoner SEK. När produkten distribueras kommer Ortoma att få intäkter för hårdvara och återkommande intäkter i form av årliga mjukvarulicenser och förbrukningsartiklar.

Nära lansering i Japan
Parallellt med utvecklingen av Custom OTS pågår vårt samarbete med Johnson & Johnson K.K. i Japan. De utbildar nu sina sälj- och marknadsavdelningar i vårt standardsystem och tillsammans arbetar vi intensivt för att kunna göra en bred marknadslansering. Den kommersiella effekten av lanseringen i Japan förväntas vi kunna se under nästa år.

Vi lägger grunden för nästa lönsamma affärsområde
Att vår teknik är eftertraktad fick vi bekräftat i slutet av september. Vi deltog då på en av de största branschkongresserna inom ortopedisk kirurgi, ISTA i New York. Inför en stor publik fick vi möjlighet att presentera bolaget och vår nästa produkt som bygger på vår AI-baserade teknik för att automatiskt konvertera slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller. Den positiva feedback som vi fick stärker oss i vår övertygelse att vår produktutveckling ligger i absoluta framkant. Det bekräftar att vi är på rätt spår med en produkt med mycket stor marknadspotential och som kan utgöra ett nytt lönsamt affärsområde för bolaget. Vi fortsätter enligt lagd strategi med målsättningen att ta produkten till marknaden under 2024.

Optionsinlösen och framtiden
I takt med att vi uppfyller de mål som vi satte upp i samband med vår företrädesemission blir också våra teckningsoptioner av serie TO 2B mer attraktiva. Teckningsperioden börjar den 15 november och vi hoppas att så många aktieägare som möjligt väljer att utnyttja teckningsoptionerna till att teckna nya aktier. Det tillför bolaget kapital för att ta oss ännu närmare marknaden. Vid fullt utnyttjande, till högsta pris, tillförs Ortoma cirka 57 miljoner SEK före emissionskostnader.

Sammantaget har Ortoma tagit betydande steg mot global expansion och positionerat sig som en ledande innovatör inom ortopedisk teknologi. Vi ser fram emot en spännande framtid och är tacksamma för det fortsatta stödet från våra aktieägare. Tillsammans kommer vi att fortsätta skapa framgångsrika affärsmöjligheter och leverera värde till både våra aktieägare och patienter världen över.

Göteborg i oktober 2023

Linus Byström, VD Ortoma AB

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.