Delårsrapport för Ortoma AB (publ) 2023-01-01 – 2023-03-31

Publicerat 26 May, 2023

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för årets första tre månader 2023.

Sammanfattning av delårsrapport
 
Första kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31)
·        Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) SEK.
·        Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 356 555 (-3 053 977) SEK.
·        Resultatet per aktie uppgick till -0,22 (-0,15) SEK före utspädning och -0,14 (-0,15) SEK efter utspädning.  
·        Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgår till 21 784 835 stycken (19 820 880).
·        Soliditeten uppgick till 93,5 % (96,2 %).
 
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 31 604 611 aktier per 2023-03-31 (19 820 880). 
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611–7585.

 
Händelser under första kvartalet 2023

 • Ortoma informerade i januari 2023 om valberedningens sammansättning.
 • Den 18 januari höll Ortoma en extra bolagsstämma där beslut bland annat fattades om att genomföra en företrädesemission av units om 73 MSEK. Den 20 januari publicerade Ortoma sin bokslutskommuniké för 2022.
 • Ortoma offentliggjorde ett av Finansinspektionen godkänt EU-tillväxtprospekt med anledning av den planerade företrädesemissionen av units.
 • Ortomas VD Linus Byström deltog på Redeye Investor Forum Online den 26 januari.
 • Den 27 januari inleddes teckningsperioden i Ortomas företrädesemission.
 • Ortoma erhöll den 3 februari ett villkorat godkännande om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market från Spotlight Stock Market.
 • Som ett led i Ortomas kommersialisering meddelade Bolaget i februari en planerad ökad närvaro på svenska och internationella affärskonferenser under våren 2023.
 • Ortoma offentliggjorde utfallet av Bolagets företrädes-emission av units den 14 februari med en rättelse 17 februari. Totalt tecknades 5 440 505 units, motsvarande cirka 86,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget tillfördes cirka 62,8 MSEK före emissionskostnader och före kvittning av lån.
 • Den 17 februari godkändes Ortoma för listning på Nasdaq First North Growth Market.
 • Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market meddelades och blev som planerat den 20 februari.
 • Ortoma deltog i slutet av februari i den internationella affärskonferensen JSRA, som ett led inför potentiell marknadslansering i Japan.
 • Den 2 mars meddelade Ortoma att Bolaget utvecklat en första avancerad prototyp för planering av höftledskirurgi där ett underlag i 2D slätröntgen konverteras till en 3D-modell.
 • Den 9 mars meddelade Bolaget att man genomför en riktad nyemission till garanterna i den genomförda företrädesemissionen. Totalt emitterades 362 721 B-aktier till garanterna till samma teckningskurs som i företrädesemissionen.
 • Den nyligen framtagna avancerade prototypen för 3D-konvertering av slätröntgen presenterades på branschkonferensen AAOS i mars i Las Vegas.
 • Ortoma meddelade den 22 mars att Bolaget fått besked från den europeiska patentmyndigheten (EPO) att de har beviljat Ortomas patentansökan avseende Bolagets koncept för pre-operativ planering, OTS™ Plan.

 
Händelser efter periodens utgång

 • Ortoma fick i april, besked om att bolaget som en del av ett konsortium erhåller bidragsstöd från svenska innovationsmyndigheten Vinnova för projektet ”MRT baserad 3D rekonstruktion av ryggraden. Optimering för digitala planerings- och guidesystem”.
 • Bolaget har i april lämnat in den tekniska dokumentationen för OTS™ Spine Plan till anmält organ för granskning enligt EU:s förordning 2017/745 gällande medicintekniska produkter (MDR).
 • Styrelsen i Ortoma beslutade den 21 april om att ändra datum för årsstämman och delårsrapport Q1.
 • Den 27 april offentliggjordes valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2023. Gunnar Németh avböjde omval och meddelade sitt utträde ur styrelsen den 27 april 2023. Yvonne Mårtensson utses till tillförordnad styrelseordförande.
 • Den 28 april utgick kallelse till årsstämma 2023 i Ortoma.
 • Den 10 maj publicerade Ortoma årsredovisningen för 2022.
 • Den 23 maj meddelade Ortomas valberedning en ändring av föreslagen revisor inför årsstämma 2023.
 • Den 24 maj meddelade Ortoma att pilotperioden för den kliniska utvärderingen av OTS™ Hip i Japan hade avslutats. Pilotperiodens avslut medför att Ortoma erhåller en engångsintäkt om 2 miljoner dollar från Johnson & Johnson K.K för de exklusiva distributionsrättigheterna av OTS™ Hip i Japan. Ortoma och kunden kommer därmed inleda en bred marknadslansering och distribution av OTS™ Hip i Japan.

 
VD kommenterar: Ökad kommersialiseringstakt och marknadslansering i Japan
 
Ortoma har nyligen fått godkännande för pilotperioden i Japan och förbereder nu för en marknadsetablering av OTS™ Hip tillsammans med Johnson & Johnson K.K. Detta är en betydelse-full händelse som öppnar upp nya möjligheter för bolaget. Dessutom har Ortoma accelererat kommersialiseringstakten efter en framgångsrik företrädesemission som genererade cirka 62,8 MSEK i kapital före emissionskostnader. Den lyckade emissionen har stärkt bolagets finansiella grund och möjliggör ökad satsning på marknadsaktiviteter, produktanpassningar och vidareutveckling av Ortomas koncept för 2D till 3D-konvertering av röntgenbilder.
 
Ortoma accelererar kommersialiseringstakten
Under kvartalet gick Ortoma i hamn med en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 62,8 MSEK före emissionskostnader och kvittning av lån. Detta var en stor milstolpe och öppnade dörrarna för att oss att öka vår kommersialiseringstakt genom att möjliggöra för marknadsaktiviteter, viktiga produktanpassningar, vidareutveckla vårt koncept för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D och att möta regulatoriska och juridiska krav på utvalda marknader.
 
Marknadslansering i Japan – Ortoma erhåller 2 miljoner dollar
I februari 2022 deltog vi på den japanska affärskonferensen, JSRA. Under resan träffade jag kirurger och genomförde klinikbesök som en del i vår planerade marknadslansering i Japan. Det blev många givande diskussioner om kirurgiska metoder och utvecklingen inom ortopedisk kirurgi. De visade ett stort intresse för vår teknik och många uttryckte att de var väldigt imponerade av vår produkt. Genom möten med ledande kirurger, samarbetspartners och andra nyckelaktörer har vi fördjupat våra affärsrelationer i Japan, vilket stärker vår position i landet inför den nu stundande marknadslanseringen. 
 
Vi har en lång resa bakom oss där mycket av de aktiviteter vi gjort har varit omfattande i tid och komplexitet. Nu kan vi äntligen skörda frukten av vårt hårda arbete. Genom att dels ha regulatoriska godkännande på plats sedan 2022, ett nära samarbete med vår partner, samt satsat på marknadsaktiviteter i Japan bäddade vi för en lyckad pilotperiod. Efter rapportperiodens slut kunde vi i maj meddela att pilotperioden för den kliniska utvärderingen av OTS™ Hip i Japan avslutats. Detta medför att Ortoma erhåller en engångssumma om 2 miljoner dollar från Johnson & Johnson K.K. för de exklusiva distributionsrättigheterna av OTS™ Hip i Japan. Nu ska vi tillsammans med kunden arbeta för en bred marknadslansering och distribution av OTS™ Hip i Japan – ett klart kommersiellt genombrott och ett bevis om att vår produkt uppfyller de hårda kraven som finns på den japanska marknaden.
 
Byte av lista till First North
Vi har bytt lista, från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Listbytet var ett givet nästa steg för Ortoma som noterat bolag med en global marknad – där vi genom att ha First North som marknadsplats får en tydligare internationell profil. Dessutom är vi övertygade om att listbytet stärker vår förmåga att attrahera en bredare investerarbas och kan öka likviditeteten i aktiehandeln. Ett stort steg för Ortoma som vi är mycket nöjda och stolta över att ha genomfört.
 
Flera regulatoriska framsteg – nycklar till marknaden
Med nytt kapital i ryggen har Ortoma redan levererat på flera av emissionens motiv – bland annat genom att slutföra utveckling av en första avancerad prototyp för planering av höftledskirurgi där ett underlag i 2D slätröntgen konverteras till en 3D-modell. En central milstolpe i Bolagets utveckling som vi är mycket stolta över. Prototypen presenterades i samband med en av de största branschkonferenserna inom ortopedisk kirurgi, American Academy of Orthopaedic Surgeons. Mottagandet var synnerligen gott och bekräftar att det finns en underliggande efterfrågan på denna produkt på marknaden. Vi arbetar vidare med utvecklingen av den här applikationen, vi ser att den ökar det kommersiella värdet av vår teknologi och för oss närmare kommersialisering av ett bredare produktutbud på en internationell marknad.
 
Därutöver fortsätter arbetet med en vidare utveckling av en helt ny molnbaserad mjukvara. En molnbaserad mjukvara kombinerad med AI-baserade tekniker kan göra det möjligt för vårdgivare att uppnå skalbarhet, analyser och insikter på en helt ny nivå. Dessutom kan det möjliggöra för vårdgivare att identifiera mönster, trender och potentiella komplikationer som kanske inte är synliga för det mänskliga ögat, vilket gör det möjligt att fatta mer välgrundade beslut inför, under och efter kirurgiska ingrepp.
 
Vi hade även som mål i samband med vår företrädesemission att under 2023 lämna in teknisk dokumentation och uppgradera OTS™ för regulatoriska krav. Detta uppnåddes redan i april för produkten OTS™ Spine Plan när vi lämnade in den tekniska dokumentationen för granskning av anmält organ.
 
Vi ser väldigt mycket fram emot att fortsätta arbetet med detta och allt annat som sker i verksamheten, och att löpande informera alla er aktieägare om våra fortsatta framsteg.
 
Göteborg, i maj 2023
Linus Byström, VD Ortoma AB (publ)
 
Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, https://ortoma.com/sv/investor-relations/.
 
 
Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.