Delårsrapport för Ortoma AB (publ) 2016-01-01 – 2016-09-30

Publicerat 11 Nov, 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för årets första nio månader 2016.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 988 653 SEK (-3 849 898).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,36).
  •  Soliditeten uppgick till 87,17 % (87,95 %).

Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -297 182 SEK (-622 547).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,06).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 412 458 aktier (varav 10 320 458 B-aktier) per 2016-09-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med "Bolaget" eller "Ortoma" avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under och efter tredje kvartalet 2016

Vi har fyra väsentliga händelser att rapportera

1. Vi har implementerat en molnbaserad lösning för uppgradering och underhåll av programvaran som möjliggör centralt underhåll för alla våra klienter.
2. Ett intelligentproduktsystem har knutits till OTSTM för att hantera samtliga implantatsystem på marknaden. Ett stort antal proteskomponenter är under inmatning.
3. Systemet är under installation i ett landsting och testning pågår. Detta kommer att utgöra en utmärkt testbädd.
4. En prövarinitierad studie planeras att genomföras vid tre universitetssjukhus.

Händelser efter periodens utgång

–           Inga väsentliga händelser efter periodens utgång finns att rapportera. 

VD Matts Andersson kommenterar

Den 17 maj i år genomfördes en första patientoperation med integrerade Ortomas system (OTSTM) – Ortoma Hip Plan och Ortoma Hip Guide. Tidigare har cirka ett hundratal patienter planerats med Ortoma Hip Plan. Vi har också inlett ett samarbete med tre universitetskliniker. På dessa universitetskliniker planeras att genomföras prövarinitierade studier med Ortoma systemet. Därmed har vi fått ett gediget underlag för att fullfölja vår långsiktiga plan att etablera Ortomas system på världsmarknaden.

Under det senaste kvartalet har vi fokuserat på tre viktiga områden;

Distribution och underhåll av mjukvara

Lösningen är "molnbaserad" och framtagen i samarbete med en av universitetsklinikerna, vilket innebär att planering av patienter kan ske på sjukhusets standarddatorer och kräver inte några nya specialdatorer. Lösningen innebär också att Ortoma systemet kan uppdateras och supporteras på ett enkelt sätt centralt. Lösningen är godkänd av Regionen där den skall användas och följer kraven från personuppgiftslagen (PUL).

Produktsystem

Ett intelligent produktsystem har också knutits till OTSTM.

Systemet är dimensionerat för att kunna hantera samtliga implantatsystem på marknaden. För att kunna göra ett implantatsystem 3D planeringsbart krävs det att produkterna är inmatade i systemet. Ett produkthanteringssystem är därför utvecklat och tack vare ett mycket bra samarbete med en av de stora implantatleverantörerna håller vi på med ett fullskaligt test av produkthanteringssystemet. Ett stort antal proteskomponenter är under inmatning.

Utbildning

Omfattande utbildningsarbete av sterilpersonal, operationssköterskor, IT- och medicinteknisk personal är påbörjat. Ett generellt införande av ett fullt 3D-baserat planerings- och navigeringssystem involverar hela organisationen på kliniken. Under den senaste perioden har Ortoma, genom nära samarbete med de tre Universitetsklinikerna, fått samtliga personalkategorier engagerade och därigenom identifierat flera svårigheter, som har definierats och åtgärdats.

Sammantaget har Ortoma genomfört ett omfattande arbete, som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt expandera Ortoma Treatment Solution på marknaden under 2017.

Göteborg, 2016-11-11

Matts Andersson

VD, Ortoma AB

Om Ortoma

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och
ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution), underlättar för kirurger att inför operation, mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortoma har under de senaste åren genomfört betydande utveckling för att kunna erbjuda ett komplett kirurgiskt operationssystem. Marknadsintroduktionen av Ortoma Treatment Solution™ är planerad att inledas under 2017 i Sverige och därefter i Norden och på övriga marknader i Europa.

OTS™ (Ortoma Treatment Solution) – Unikt operationssystem för implantatkirurgi

Operationssystemet OTS™ består av två systemmoduler; Ortoma PlanTMoch Ortoma GuideTM.

  • Ortoma Plan™ ger kirurgen ett modernt system för att planera operationerna i datorn inför en operation. Genom 3D-visualisering kan kirurgen med hög precision bestämma vilket implantat som behövs och ge förutsättningar för optimal placering i patienten. Systemmodulen är baserad på diagnostik från CT-undersökningar (datortomografi). Systemet har utvecklats för att visualisera och mäta patientdata i 3D och simulera för rätt val av implantat.

  •  Ortoma GuideTM är ett navigeringsverktyg som under en operation handleder kirurgen i att mäta och med hög precision placera implantatet i överensstämmelse med planeringen i Ortoma PlanTM. Systemmodulen ger kirurgen möjlighet att i realtid på en datorskärm säkerställa att implantatet hamnar i exakt den position man tidigare planerat.

Framtidsutsikter

Enligt marknadsdata genomförs globalt cirka 7,5 miljoner ortopediska ingrepp per år inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Marknaden för Ortomas operationssystem är enligt styrelsens bedömning stor. Bara i Sverige utförs årligen cirka 42 600 höft-, knä- och ryggoperationer. Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat i syfte att uppnå optimal behandling till nytta för kliniker, läkare och patienter. Bolagets vision har formulerats: "Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient".

Ortoma står inför ett marknadsgenombrott inom de närmaste månaderna med systemet Ortoma Treatment SolutionTM. Bägge delsystemen, Ortoma PlanTMoch Ortoma GuideTMär nu CE-certifierade som medicintekniska produkter. Under 2016 kommer systemet att lanseras och etableras hos ett begränsat antal key opinion leaders för att hämta in erfarenhet från användning i klinisk praxis. Marknadsintroduktionen är planerad att inledas i Sverige och därefter i Norden och på övriga marknader i Europa. För att snabbt nå ut med systemet till ett stort antal kunder kommer distributionen framförallt att ske genom distributörer med support från Ortomas egna säljare och kundsupport. Ortoma planerar att sälja och distribuera operationssystem och behandlingsmetoder till sjukhus och kliniker inom privat och offentlig ortopedisk vård. Efter verifiering på den svenska marknaden är målet att etablera partneravtal inom fler segment och geografiska marknader.

Det finns ett behov av att minska antalet omoperationer inom implantatkirurgi såväl nationellt som internationellt. Målsättningen är att på kort tid uppnå en stark marknadsposition. Affärsmodellen baserar sig i huvudsak på att ta betalt per operation för att i snabb takt uppnå en hög utnyttjandegrad hos ortopedkliniker. Med fokus på en stark kundsupportfunktion till partners och kliniker ska Ortoma etablera sig på marknaden både via egna säljare på utvalda marknader och via etablerade distributionskanaler. Efter en etableringsfas kommer affärsmodellen löpande att utvärderas i syfte att optimera Bolagets resultatutveckling.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Ortoma har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Utveckling av resultat och ställning

Bolaget befinner sig fortsatt i en fas där all energi ägnas åt utveckling av Bolagets produkt OTS™ och har ännu ej haft någon fakturerad omsättning.

Bolaget har under oktober månad erhållit ett lån till marknadsmässiga villkor från ett närstående bolag.

Aktien

Ortomas B-aktie noterades på AktieTorget den 31 mars 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier i Ortoma till 11 412 458 stycken. Bolaget har två aktieslag (varav 1 092 000 stycken är A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

 

Optionsprogram

Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett incitamentsprogram omfattande 440 000 teckningsoptioner av serie 2013 för att knyta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Bolagets utveckling. Priset per option fastställdes enligt Black & Scholes-modellen. Varje option berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 2015-01-01 – 2018-03-31. Per dateringen av detta dokument uppgår antal återstående teckningsoptioner av serie 2013 till 90 000 stycken.

 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-27

 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

 

Göteborg, den 11 november 2016

Ortoma AB

Styrelsen och verkställande direktören

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.