Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31

Publicerat 28 Apr, 2017

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

* Nettoomsättningen uppgick till 100 000 SEK (0).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 558 054 SEK (-1 308 987).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,12).
* Soliditeten uppgick till 62,2 % (76,0 %).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 412 458 aktier per 2017-03-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

De första operationerna med Ortomas nya planerings- och operationsguide, har genomförts komplikationsfritt på patienter med höftledsartros. Patienterna opererades med hjälp av Ortoma Treatment Solution™ (OTS), ett system som utvecklats av medicinteknikföretaget Ortoma. Ingreppen gjordes vid Ortopedkirurgiska klinikerna vid Universitetssjukhuset Örebro respektive Skånes Universitetssjukhus, och utfördes vid klinikernas enheter för proteskirurgi belägna vid Lindesbergs lasarett och Trelleborgs sjukhus. Före operationen görs en planering med Ortomas 3-D planeringsguide, Ortoma Plan™, som hjälper kirurgen att planera in protesdelarnas optimala position. Ortoma Guide™ hjälper sedan kirurgen i realtid under operationen att precist placera proteskomponenterna enligt den gjorda planeringen.

Totalt har nu 13 operationer genomförts och OTS-systemet har visat sig fungera mycket väl tillsammans med de kliniska processer och rutiner som används. Operationstiden förlängdes något vid de första operationer med OTS-systemet men har därefter legat inom normalintervallet.

De lyckade operationerna i klinisk rutinmiljö innebär att Ortoma Treatment Solution™ kommit närmare en bredare introduktion på marknaden. Regulatoriskt är OTS-systemet under 2016 CE-märkt och en 510(k) ansökan är under utformande till FDA i USA. En prövar-initierad randomiserad studie med OTS är nu under uppstart. OTS-systemet motsvarar högt ställda förväntningar och Ortoma erfar ett allt större intresse från industrin.

Genom att möjliggöra en anatomisk och biomekaniskt korrekt placering av proteskomponenterna syftar OTS till att ge ett bättre behandlingsresultat i främst tre avseenden

  • Minskat antal höftproteser som hoppar ur led under de första två åren
  • Minskad risk för att benlängdskillnad uppkommer hos patienten
  • Längre total överlevnadstid för protesen

Det lyckade införandet av digital 3D-planering och efterföljande navigering i realtid för de genomförda operationerna är Ortomas viktigaste milstolpe hittills.

Händelser efter periodens utgång

Ortoma planerar att genomföra en företrädesemission under andra kvartalet 2017, under förutsättning av att styrelsen ges ett bemyndigande vid årsstämman den 8 maj 2017.

Det är Ortomas bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att följa sin affärsplan under de kommande tolv månaderna. För att säkerställa bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov har Ortomas styrelse för avsikt att söka ett bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2017 att besluta om en företrädesemission av aktier med målsättning att genomföra företrädesemissionen under andra kvartalet 2017.

För att säkerställa Ortomas kortsiktiga rörelsekapitalbehov har Ortoma upptagit ett lån om 3 MSEK från Ortomas aktieägare Peter Möller via bolag. Ortomas befintliga rörelsekapital inklusive det nya lånet bedöms täcka Ortomas rörelsekapitalbehov till och med juni 2017. Ortoma upptog i oktober 2016 ett lån om 9 MSEK från Ortomas aktieägare Roy Forslund via bolag. Lånen är att betrakta som brygglån och avses återbetalas med likvid från den planerade företrädesemissionen. Lånen löper till och med den 30 augusti 2017 med en årlig ränta om 4,5 procent, vilket Ortoma bedömer som marknadsmässigt.

Det är styrelsens bedömning att Ortoma behöver tillföras omkring 20-30 MSEK netto efter återbetalning av brygglån om totalt 12 MSEK, vilket bedöms som tillräckligt för att täcka bolagets rörelsekapitalbehov för de kommande tolv månaderna.

Ortoma står inför en intensiv period med fokus på lansering av Ortoma Treatment Solution™ samt vidareutveckling av systemet för andra ledimplantat. OTS™ har under 2017 introducerats i sjukvården. Det lyckade införandet av digital planering och efterföljande navigering för de genomförda operationerna är Ortomas viktigaste milstolpe hittills och bekräftar att Ortomas tekniska plattform tillför värde.

Skulle inte Ortoma genomföra företrädesemissionen kan bolaget tvingas överväga annan extern finansiering i form av ytterligare lån från större aktieägare eller andra externa parter, eller genom att kapital tillförs genom samarbete med en extern industriell part.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.