Delårsrapport 2016-01-01 – 2016-03-31

Publicerat 25 Apr, 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2016.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 308 987 SEK (-2 032 964).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,18) före utspädning och -0,11 efter utspädning.
  • Soliditeten uppgick till 76,0 % (88,0 %).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 977 364 aktier per 2016-03-31. Notera att antalet aktier i Bolaget har ökat till 11 412 458 stycken efter periodens utgång via registrerad nyemission. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

– Efter extra bolagstämma i december 2015, genomförs i januari 2016 en företrädesemission. Nyemissionen, som vid full teckning före kostnader för emissionen, kommer tillföra bolaget närmare 15,2 MSEK. Nyemissionen garanteras till fullo av Ortomas huvudägare, Roy Forslund. Avsikten med emissionen är att ha resurser till marknadslanseringen av Ortoma Treatment Solution™.

– Under första kvartalet 2016 nyttjas totalt 130 000 teckningsoptioner av serie 2013, där en teckningsoption är lika med en B-aktie. Nyttjarna är Bertil G Larsson med 100 000 teckningsoptioner, Linus Byström med 20 000 teckningsoptioner och Lina Odhe med 10 000 optioner. Totalt tillförs bolaget 1,04 MSEK, antalet kvarvarande optioner av serie 2013 vid kvartalets slut är 90 000 stycken.

– Emissionen meddelas avslutad 12 februari 2016 och blir tecknad till 189 procent. Emissionen blir till 98 procent tecknad av teckningsrätter, vilket innebär att de som tecknat utan stöd av teckningsrätter inte kan förvänta sig någon tilldelning. Bolaget tillförs 15,2 MSEK och kostnaderna för emissionen beräknas till 220 KSEK.

– Ortoma erhåller CE-certifiering för andra delen i Ortoma Treatment Solution™, Ortoma Hip Guide™. Första delen, Ortoma Plan™, erhöll under sommaren 2015 CE-certifiering. Således kan Ortoma Treatment Solution™ börja användas vid patientoperationer. Bolagets målsättning är att introducera systemet på flertalet kliniker inom Sverige under 2016.

Händelser efter periodens utgång

– Handel med BTA upphör, då aktierna registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA är 7 april 2016, stoppdag hos Euroclear 11 april 2016. Totalt antal aktier i Ortoma AB uppgår, efter registrering hos Bolagsverket, till totalt 11 412 458 aktier, där 1 092 000 stycken är A-aktier och 10 320 458 är B-aktier. Ökningen i totala antalet aktier och aktiekapital jämfört med det memorandum som upprättades i samband med emissionens bestämmande beror på inlösta optioner registrerade efter memorandumets upprättande.

– Ortoma AB förnyar sitt samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Avtalet, som är skrivet på årsbasis, är skrivet med Avdelningen för Yrkesortopedi och forskning, som leds av Docent Adad Baranto, överläkare i ortopedi och ryggkirurgi. Därigenom får SU tillgång till Ortoma Treatment Solution™ för klinisk användning och forskning. Detta ger en möjlighet till fördjupat samarbete med mellan Ortoma, Sahlgrenska och Chalmers.

VD Matts Andersson kommenterar

Vi inledde det nya året med att genomföra en företrädesemission i januari – februari 2016. Emissionen tecknades till cirka 189 procent, varav cirka 98 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Ortoma tillförs därmed cirka 15,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 220 000 SEK. Det är såklart mycket uppmuntrande att vi fått sådant stöd av våra aktieägare. Att en sådan stor del av våra befintliga aktieägare deltog i emissionen visar att de har förtroende för vårt arbete med att utveckla Ortoma Treatment SolutionTM. Härutöver har Bolaget tillförts 2 800 000 SEK genom nyttjande av 350 000 av de teckningsoptioner som extra bolagsstämma beslutade om i november 2013. Incitamentsprogrammet omfattar totalt 440 000 tecknings-optioner av serie 2013. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleddes den 1 januari 2015 och sträcker sig till den 31 mars 2018. Genom det kapital vi tillfördes kan vi fortsätta arbetet med att ta vår verksamhet till nästa nivå.

Ortoma Hip Plan™ erhöll CE-certifikat under 2015. I och med att även Ortoma Hip Guide™ har erhållit CE-certifikat kan Ortoma Treatment Solution™ (OTS) börja användas vid patientoperationer och därmed har införandet av OTS på klinik påbörjats. OTS innehåller både stöd för 3D-planering av ingrepp samt ett guidesystem för att hjälpa kirurgerna, både före och under operation, att uppnå det planerade resultatet. 

Omfattande arbete har genomförts för att OTS skall fungera väl mot övriga system på sjukhusen, framförallt mot bild- och arkiveringssystem, men också journalsystem. Även Ortomas hårdvara har konstruerats så att den enkelt kan samverka med befintlig utrustning på operationssalar. All utrustning är konstruerad för att kunna följa normala steriliseringsrutiner för operation, för att inte ändra eller komplicera förberedelser och genomförande av kirurgin.

Vi har ett spännande år att se fram emot med ambitionen att lansera Ortoma Treatment SolutionTM på marknaden.

Göteborg, 2016-04-25

Matts Andersson

VD, Ortoma AB

Om Ortoma

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution), underlättar för kirurger att inför operation, mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortoma har under de senaste åren genomfört betydande utveckling för att kunna erbjuda ett komplett kirurgiskt operationssystem. Marknadsintroduktionen av Ortoma Treatment SolutionTM är planerad att inledas under 2016 i Sverige och därefter i Norden och på övriga marknader i Europa.

OTS™- unikt operationssystem för implantatkirurgi

Operationssystemet OTS™ består av två systemmoduler; Ortoma PlanTM och Ortoma GuideTM.

Ortoma Plan™ med 3D-visualisering
Ortoma Plan™ ger kirurgen ett modernt system för att planera operationerna i datorn inför en operation. Genom 3D-visualisering kan kirurgen med hög precision bestämma vilket implantat som behövs och hur det optimalt ska placeras i patienten. Systemmodulen är baserad på diagnostik från CT-undersökningar (datortomografi). Systemet har utvecklats för att visualisera och mäta patientdata i 3D och simulera för rätt val av implantat.

  • Ortoma GuideTM är ett navigeringsverktyg som under en operation handleder kirurgen i att mäta och med hög precision placera implantatet i överensstämmelse med planeringen i Ortoma PlanTM. Systemmodulen ger kirurgen möjlighet att i realtid på en datorskärm säkerställa att implantatet hamnar i exakt den position man tidigare planerat.

Ortoma Guide™ med ett IR-baserat enkamerasystem

Framtidsutsikter

Enligt marknadsdata genomförs globalt cirka 7,5 miljoner ortopediska ingrepp per år inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Marknaden för Ortomas operationssystem är enligt styrelsens bedömning stor. Bara i Sverige utförs årligen cirka 42 600 höft-, knä- och ryggoperationer. Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat i syfte att uppnå optimal behandling till nytta för kliniker, läkare och patienter. Bolagets vision har formulerats: "Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient".

Ortoma står inför ett marknadsgenombrott inom de närmaste månaderna med systemet Ortoma Treatment SolutionTM. Bägge delsystemen, Ortoma PlanTM och Ortoma GuideTM är nu CE-certifierade som medicintekniska produkter. Under 2016 kommer systemet att lanseras och etableras hos ett begränsat antal key opinion leaders för att hämta in erfarenhet från användning i klinisk praxis. Marknadsintroduktionen är planerad att inledas i Sverige och därefter i Norden och på övriga marknader i Europa. För att snabbt nå ut med systemet till ett stort antal kunder kommer distributionen framförallt att ske genom distributörer med support från Ortomas egna säljare och kundsupport. Ortoma planerar att sälja och distribuera operationssystem och behandlingsmetoder till sjukhus och kliniker inom privat och offentlig ortopedisk vård. Efter verifiering på den svenska marknaden är målet att etablera partneravtal inom fler segment och geografiska marknader.

Det finns ett behov av att minska antalet omoperationer inom implantatkirurgi såväl nationellt som internationellt. Målsättningen är att på kort tid uppnå en stark marknadsposition. Affärsmodellen baserar sig i huvudsak på att ta betalt per operation för att i snabb takt uppnå en hög utnyttjandegrad hos ortopedkliniker. Med fokus på en stark kundsupportfunktion till partners och kliniker ska Ortoma etablera sig på marknaden både via egna säljare på utvalda marknader och via etablerade distributionskanaler. Efter en etableringsfas kommer affärsmodellen löpande att utvärderas i syfte att optimera Bolagets resultatutveckling.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Ortoma har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Utveckling av resultat och ställning

Bolaget befinner sig fortsatt i en fas där all energi ägnas åt utveckling av Bolagets produkt OTS™ och har ännu ej haft någon fakturerad omsättning.

Aktien

Ortomas B-aktie noterades på AktieTorget den 31 mars 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktier i Ortoma till 10 847 364 stycken. Bolaget har två aktieslag (varav 1 050 000 stycken är A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Optionsprogram

Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett incitamentsprogram omfattande 440 000 teckningsoptioner av serie 2013 för att knyta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Bolagets utveckling. Priset per option fastställdes enligt Black & Scholes-modellen. Varje option berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 2015-01-01 – 2018-03-31. Per dateringen av detta dokument uppgår antal återstående teckningsoptioner av serie 2013 till 90 000 stycken.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2016 2016-08-26
Delårsrapport 3, 2016 2016-11-11
Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-27

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén
ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg, den 25 april 2016

Ortoma AB

Styrelsen och verkställande direktören

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.