Delårsrapport 2015-01-01 – 2015-03-31

Publicerat 24 Apr, 2015

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2015.

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-01-01 – 2015-03-31)

*

Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

*

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 032 964 SEK (-1 625 855).

*

Resultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,18).

*

Soliditeten uppgick till 88,0 % (85,9 %).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 627 364 aktier per 2015-03-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med “Bolaget” eller “Ortoma” avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015
Den 2 februari 2015 inleddes nyttjandeperioden för Ortomas teckningsoptioner av serie TO 1B. Teckningstiden pågick till och med den 19 februari 2015. Utfallet resulterade i en teckningsgrad om 98,6% och tillförde Bolaget 8 134 TSEK före emissionskostnader.

Ortoma kunde den 3 mars 2015 meddela att Bolaget fått in en ny strategisk delägare genom att entreprenören Roy Forslund, genom sitt bolag Infotech i Väst AB, förvärvat drygt halva GU Holdings aktiepost. Roy Forslund bedöms av styrelsen i Bolaget vara en strategisk aktieägare då Forslund har kompetens att förstå verksamheten och har deklarerat ett långsiktigt engagemang i Ortoma.

Den 6 mars 2015 meddelade Ortoma att de tre största aktieägarna i Bolaget utsett sina representanter i valberedningen jämte Bolagets styrelseordförande, i enlighet med beslut på Årsstämma 2014. Se pressmeddelande daterat den 6 mars 2015 för närmare information om valberedningen.

Ortoma meddelade den 16 mars 2015 att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås av Bolaget utsetts till nytt certifieringsorgan för CE-märkning av Ortomas produkter.

Den 20 mars 2015 meddelade Ortomas styrelse att Bolaget genomfört en organisationsförändring inför marknadslansering med följd att Ortomas VD, Bertil G. Larsson, slutat sin anställning i överenskommelse med styrelsen. Ortoma utsåg Bolagets CFO, Håkan Sterner, som tillförordnad VD. Sterner tillträdde posten som VD den 1 april 2015.

Händelser efter periodens utgång
Den 23 april 2015 meddelade Ortoma ny tidpunkt för årsstämma. Tidigare planerat datum var den 21 maj 2015. Ny tidpunkt för årsstämma är istället den 9 juni 2015.

Styrelseordförande Klementina Österberg kommenterar
Vi har nu avverkat 2015 års första tre månader och det har blivit dags för en summering av perioden som gått. I februari tillfördes Ortoma cirka 8 MSEK genom teckningsoptioner. Genom denna kapitaltillförsel har vi medel att fortsätta arbeta i planerad takt med produktlansering som största kostnadspost framöver.

I mars förvärvade Infotech i Väst AB en stor post i Ortoma av GU Holding AB. Genom transaktionen säkerställs att Ortoma tillfördes en strategisk och kapitalstark ny delägare. Infotech i Väst AB kontrolleras av entreprenören Roy Forslund som har kompetens att förstå verksamheten och vars erfarenhet av att driva IT-bolag går långt tillbaka.

Då det certifieringsorgan vi använt tidigare inte har möjlighet att i fortsättningen uppfylla kommunicerade leveranstider har byte av certifieringsorgan skett. Beslutet att byta till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås togs för att vi på bästa sätt ska kunna fortsätta med vår certifieringsplan.

Med marknadsintroduktion runt hörnet genomfördes i mars en organisationsförändring i Ortoma, där före detta VD Bertil G. Larsson slutade sin anställning och Håkan Sterner fick förtroendet som tillförordnad VD för Ortoma. Vi har ett fortsatt spännande år att se fram emot, med ambitionen att lansera Ortoma Treatment Solution™ på marknaden.

Göteborg, 2015-04-24

Klementina Österberg

Styrelseordförande, Ortoma AB

 

Om Ortoma
Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution), underlättar för kirurger att inför operation, mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortoma har under de senaste åren genomfört betydande utveckling för att kunna erbjuda ett komplett kirurgiskt operationssystem. Marknadsintroduktionen av Ortoma Treatment SolutionTM är planerad att inledas under 2015 i Sverige och därefter i Norden och på övriga marknader i Europa.

OTS™ (Ortoma Treatment Solution) – Unikt operationssystem för implantatkirurgi
Operationssystemet OTS™ består av två systemmoduler; Ortoma PlanTM och Ortoma GuideTM.

  • Ortoma Plan™ ger kirurgen ett modernt system för att planera operationerna i datorn inför en operation. Genom 3D-visualisering kan kirurgen med hög precision bestämma vilket implantat som behövs och hur det optimalt ska placeras i patienten. Systemmodulen är baserad på diagnostik från CT-undersökningar (datortomografi). Systemet har utvecklats för att visualisera och mäta patientdata i 3D och simulera för rätt val av implantat. (se bild i bifogad PDF)

Ortoma GuideTM är ett navigeringsverktyg som under en operation handleder kirurgen i att mäta och med hög precision placera implantatet i överensstämmelse med planeringen i Ortoma PlanTM. Systemmodulen ger kirurgen möjlighet att i realtid på en datorskärm säkerställa att implantatet hamnar i exakt den position man tidigare planerat. (se bild i bifogad PDF)

Framtidsutsikter
Enligt uppdaterad marknadsdata genomförs globalt cirka 7,5 miljoner ortopediska ingrepp per år inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Marknaden för Ortomas operationssystem är enligt styrelsens bedömning stor. Bara i Sverige utförs årligen cirka 42 600 höft-, knä- och ryggoperationer. Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat i syfte att uppnå optimal behandling till nytta för kliniker, läkare och patienter. Bolagets vision har formulerats: "Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient".

Ortoma planerar att sälja och distribuera operationssystem och behandlingsmetoder till sjukhus och kliniker inom privat och offentlig ortopedisk vård. Efter verifiering på den svenska marknaden är målet att etablera partneravtal inom fler segment och geografiska marknader.

Det finns ett behov av att minska antalet omoperationer inom implantatkirurgi såväl nationellt som internationellt. Målsättningen är att på kort tid uppnå en stark marknadsposition. Affärsmodellen baserar sig i huvudsak på att ta betalt per operation för att i snabb takt uppnå en hög utnyttjandegrad hos ortopedkliniker. Med fokus på en stark kundsupportfunktion till partners och kliniker ska Ortoma etablera sig på marknaden både via egna säljare på utvalda marknader och via etablerade distributionskanaler. Efter en etableringsfas kommer affärsmodellen löpande att utvärderas i syfte att optimera Bolagets resultatutveckling.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Ortoma har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Ortomas B-aktie noterades på AktieTorget den 31 mars 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2015 uppgick antalet aktier i Ortoma till 10 627 364 stycken. Bolaget har två aktieslag (varav 1 050 000 stycken är A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje 

B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Optionsprogram
Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett incitamentsprogram omfattande 440 000 teckningsoptioner av serie 2013 för att knyta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Bolagets utveckling. Priset per option fastställdes enligt Black & Scholes-modellen. Varje option berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionernas kan nyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 2015-01-01 – 2018-03-31. Per dateringen av detta dokument har ännu inga optioner utnyttjats.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

 Halvårsrapport, 2015 2015-08-27
 Delårsrapport 3, 2015 2015-11-12
 Bokslutskommuniké, 2015 2016-02-25

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg, den 24 april 2015

Ortoma AB

Styrelsen och verkställande direktören

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.