Årsredovisning och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Publicerat 12 Apr, 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (publ), 556611-7585 får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för Ortoma AB (publ) ("Bolaget") lämnar styrelsen följande information.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under "Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift". Som framgår i revisionsberättelsen är det befintliga kapitalet inte tillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Som även presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 5 april 2017 så har Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov, beslutat att söka ett bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2017 att besluta om en företrädesemission av aktier med målsättning att genomföra företrädesemissionen under andra kvartalet 2017.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.