Årsredovisning för Ortoma AB (publ) Räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

Publicerat 1 Jun, 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (publ), 556611-7585 avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Ortoma AB är ett publikt aktiebolag med säte i Göteborg.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Sammanfattning tolv månader och fjärde kvartalet

Tolv månader (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 800 266 SEK (-9 729 452).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,49 SEK (-0,62) före utspädning och -0,49 SEK (-0,54) efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 95,7 % (96,6 %).

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 274 014 SEK (-2 878 049).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,18) före utspädning och 0,13SEK (-0,16) efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 18 018 982 aktier per 2020-12-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

VD har ordet

När jag sammanfattar 2020 konstaterar jag att vi hanterade många utmaningar och möjligheter. Under inledningen av året fortsatte vi att systematiskt arbeta för att ta vår produkt, Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden tillsammans med en industriell aktör. Grundläggande var närvaro vid en investerarkonferens redan vid inledningen av året för att knyta kontakter och inleda dialoger med representanter för viktiga industriella aktörer. Vi planerade sedan att fördjupa inledda dialoger vid ett stort branschevenemang i USA under våren, som ställdes in till följd av pandemin. Det gällde också alla andra branschevenemang och konferenser under resterande delen av året. Därmed ställdes vi inför utmaningen att fortsätta bygga relationer med potentiella strategiska partners med digitala kommunikationsmedel istället för genom fysiska möten. Vi övergick till att live-streama demonstrationer och ha digitala möten. På detta sätt kunde vi fortsätta med dialoger under rådande förhållanden även om framstegen blev något långsammare än planerat. 

En positiv konsekvens av pandemin är att den har givit oss möjligheten att accelerera utvecklingen av OTS för att möta marknadskrav, förenkla arbetsflöden och anpassa funktioner. Vi har under året arbetat intensivt med att implementera funktioner för att möta dessa marknadskrav, huvudsakligen genom att förenkla arbetsflöden och anpassa funktioner för ökad användbarhet både före och under operation. Arbetet med den anpassade versionen slutfördes under fjärde kvartalet. Under den korta period under hösten då operationsavdelningar öppnades upp gjordes ett antal operationer med vår senaste version av systemet, där också de tillbehör till Ortoma Hip Guide som lanserades under årets sista kvartal användes och allt fungerade som avsett. Ytterligare genomförd utveckling är funktioner för att komplettera systemet för att post-operativt automatiskt utvärdera genomförda höftledsoperationer och att följa upp operationerna över tid. Genom demonstrationer vi genomfört under året har jag vid upprepade tillfällen fått bekräftat att vi nu har en bra produkt som är redo att lanseras internationellt.

Parallellt med anpassningen till marknadskrav har vi också förberett för att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande i Asien. Kontakter med nödvändiga myndigheter och rådgivare är etablerade så att vi med kort varsel kan lämna in ansökan när en principöverenskommelse med en industriell aktör har nåtts. Efter inlämnad ansökan är bedömningen att produkten kan erhålla marknadsgodkännande så snart som inom fyra till sex månader.

Under slutet av första halvåret 2020 gjordes utveckling av en ryggmodul för pre-operativ planering av ryggoperationer (OTS Spine Plan), som sedan intensifierades under senare delen av året i takt med att utvecklingsarbete för OTS höft slutfördes. Genom att använda byggstenar från befintligt OTS för höftledsoperationer kunde vi på kort tid ta fram en demonstrations-version som visar skalbarheten och möjligheter för att stödja även ryggoperationer. Denna version demonstrerades för marknadsaktörer vid ett flertal tillfällen, där vi synliggjorde hur OTS anpassats för ryggoperationer. Det har skapat ytterligare aktiva detaljerade dialoger med globala aktörer och öppnat möjligheter att kommersialisera OTS med en eller flera olika parter inom marknadssegment även för ryggoperationer. Vi erhöll CE-certifiering för OTS för ryggoperationer under inledningen av andra kvartalet 2021, något som ör en styrka i förhandlingar med potentiella samarbetspartners för att ta ryggmodulen till marknaden.

Under året ställde den globala pandemin oss inför både stora utmaningar och möjligheter. Utvecklingsarbetet har kunnat fortskrida utan större negativa konsekvenser – våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete och jag är stolt att ha så många kompetenta kollegor. Vi har marknadsanpassat OTS för höftledsoperationer så att det nu är distributionsfärdigt tillsammans med en industriell samarbetspartner. Parallellt har vi ställt om arbetssättet för dialoger med potentiella samarbetspartners, och har under året tagit oss från inledande dialoger till avancerade förhandlingar. Det är med entusiasm jag ser fram mot nästa fas för att sluta avtal med en eller flera partners för att ta OTS till marknaden.

Mot bakgrund av Ortomas internationella verksamhet och affärsrelationer ser Bolaget ett byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market som lämpligt. Vi har därför inlett förberedelser för att byta handelsplats av aktien från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market kommer Ortoma också nå ett bredare spektrum av investerare, inkluderande institutionella investerare, vilket bedöms kunna främja omsättning i aktien samt därmed en stabilare utveckling av aktiekursen. Vi planerar att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market under 2021.

Grundläggande förutsättningar för att ta vår produkt, Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden tillsammans med en industriell aktör är att ha uthållighet i förhandlingar och relevans genom fortsatt utveckling och exekvering enligt plan. Detta säkerställdes genom den riktade emissionen som genomfördes under första kvartalet 2021.

Avslutningsvis vill jag tacka alla kollegor, samarbetspartners och aktieägare som bidrar till bolagets framsteg.

Väsentliga händelser under 2020 och första kvartalet 2021

Första kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats under första kvartalet.

Andra kvartalet

 • Ortoma AB höll den 30 juni 2020 årsstämma och de antagna besluten och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga hos Ortoma.

Tredje kvartalet

 • Ortoma fick ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet avsåg Ortoma Plan, som är en del av bolagets innovativa operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS).  Uppfinningen är en av bolagets grundteknologier, och används för att underlätta pre-operativ planering av ortopediska implantat genom att både minska tidsåtgången och öka precisionen samtidigt som planering i 3D blir mer intuitiv. Patentet kompletterar bolagets patentskydd för OTS i USA och omfattar alla typer av implantat.

Fjärde kvartalet

 • Ortoma lanserade den senaste versionen av bolagets operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS), som baseras på AI (Artificiell Intelligens).

 • Ortoma AB höll den 17 december 2020 extra bolagsstämma och valde Mazars AB till revisor med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Ortoma har inlett förberedelser för att byta handelsplats av aktien från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Ambitionen är att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market under 2021.

 • Ortoma AB höll Den 12 februari 2021 extra bolagstämma i Ortoma AB. Vid stämman fattades beslut om bemyndigande för styrelsen att fatt beslut om nyemission.

 • Ortoma gav konsoliderad generell information avseende pågående förhandlingar med potentiella partners och informerade om m att bolagets tidigare dialoger nu övergått till förhandlingar med ett fåtal potentiella industriella aktörer.

 • Ortoma genomförde en riktad nyemission om totalt 1 801 898 B-aktier med en teckningskurs om 22 SEK per B-aktie och tillfördes cirka 39,6 MSEK före transaktionskostnader.

 • Ortoma går in i kommersialiseringsfasen av Ortoma Treatment Solution[TM ](OTS™), den AI-assisterade kirurgiska teknikplattformen för att planera och positionera ortopediska implantat. För att lyfta fram några av nyckelfunktionerna har företaget lanserat en ny hemsida: www.ortoma.com

 • Ortoma erhöll ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet avser Ortoma Guide, som är en del av det innovativa operationssystemet Ortoma Treatment Solution (OTS), och skyddar systemet med ingående tillbehör för navigerad kirurgi.

 • Ortoma lämnade in en regulatorisk ansökan för CE-märkning av sin ryggmodul, som ska inkluderas i plattformen Ortoma Treatment Solution (OTS).

 

Göteborg enligt datum för signering

Linus Byström

VD, Ortoma AB (publ)

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.