Årsredovisning för Ortoma AB (publ) Räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31

Publicerat 31 May, 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (publ), 556611-7585 avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Ortoma AB är ett publikt aktiebolag med säte i Göteborg.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Sammanfattning tolv månader och fjärde kvartalet

Tolv månader (2018-01-01 – 2018-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 581 411 SEK (-7 132 993).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,48 SEK (-0,63) före utspädning och -0,48 SEK (-0,45) efter utspädning.
  • Soliditeten uppgick till 82,2 % (93,3 %).

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 244 650 SEK (-1 568 228).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,14) före utspädning och 0,08SEK (-0,10) efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 766 610 aktier per 2018-12-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

VD har ordet

Vid utvecklingen av en medicinteknisk produkt är det generellt av stor vikt att erfarenheter från tidig användning tas tillvara, och att produkten uppgraderas baserat på erfarenheterna inför en bredare marknadslansering. Under året har OTS därför uppgraderats ett antal gånger baserat på erfarenheter från både pre-kliniska och kliniska operationer. Systemets mycket höga noggrannhet har verifierats ett flertal gånger. Detta mynnade bland annat ut i att FDA godkände vår 510(k)-ansökan för OTS. Med detta godkännande tillsammans med vårt tidigare CE-märke säkerställs tillgång till de viktiga marknaderna i USA och Europa. Vi har också erhållit patent för OTS i USA, samt inlett samarbete med ny leverantör av mjukvara. Dessa milstolpar är av stor vikt för bolagets fortsatta utveckling då de öppnar upp för nya möjligheter för att kommersialisera OTS.

Vi har under året lagt grunden för att påbörja intensivare samtal med industriella samarbetspartners. I fjärde kvartalet förevisades systemet vid operationer med representanter för industriella aktörer närvarande.

Sammanfattningsvis har 2018 varit ett år där vi tagit många steg framåt. Vi fortsätter 2019 enligt den strategiska planen för att ta OTS till marknaden med en industriell samarbetspartner.

Göteborg, 2019-05-31

Linus Byström

VD, Ortoma AB (publ) 

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.