Ortoma: Nyttjade teckningsoptioner av serie 2013

07 Dec 2015

Se nyheten

Ortoma AB meddelar härmed att Viktor Siewertz (tidigare styrelseledamot) och Dr. Gunnar Flivik har nyttjat totalt 70 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många B-aktier. Ortoma har därmed tillförts 560 000 SEK. Antalet återstående teckningsoptioner av serie 2013 uppgår till 370 000 stycken.

Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett incitamentsprogram omfattande högst 440 000 teckningsoptioner av serie 2013. Priset per option fastställdes enligt Black & Scholes-modellen. Varje option berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 2015-01-01 – 2018-03-31.

Tidigare styrelseledamot Viktor Siewertz och Dr. Gunnar Flivik har löst in 30 000 respektive 40 000 teckningsoptioner av serie 2013. Totalt har därmed 70 000 teckningsoptioner av serie 2013 nyttjats för nyteckning av lika många B-aktier i Ortoma till ett lösenpris om 8,00 SEK per B-aktie, motsvarande ett värde av 560 000 SEK. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Ortoma att uppgå till 10 697 364 stycken (varav 1 050 000 stycken är icke-listade A-aktier). Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 176 710,04 SEK. Nyttjandet av teckningsoptionerna innebär en utspädning för de befintliga aktieägarna om cirka 0,35 procent av röster och cirka 0,65 procent av kapital.

För mer information, vänligen kontakta:
Matts Andersson, VD
Telefon: 070-821 7051
E-post: [email protected]

Om Ortoma AB
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.