Ortoma AB: Ortoma lanserar uppgraderingar inför livedemonstrationer med industriella aktörer

28 Nov 2018

Ortoma har under hösten färdigställt och verifierat en uppgraderad version av Ortoma Treatment Solution (OTS), som nu lanseras för klinisk användning. Systemet kommer under fjärde kvartalet användas vid livedemonstrationer för industriella aktörer

OTS lanseras med benlängdsmätning

Under hösten har fokus varit att ta om hand den erfarenhet som erhölls vid operationer under andra kvartalet och implementera förbättringar i framförallt mjukvaran Ortoma Guide. Syftet med dessa uppgraderingar har varit att öka användarvänligheten för kirurgen. Samtidigt har även utveckling skett för att addera inmätning av lårbenskomponenten för höftledsproteser. Den 25:e och 26:e oktober genomfördes pre-kliniska operationer vid Tampere Surgical Education Center, Finland, i syfte att utvärdera funktionen. Vid operationerna inhämtades även data för fortsatt utveckling.

Resultatet från operationerna i Finland har utvärderats och visar på samma noggrannhet som påvisats i tidigare operationer. Därför lanserar bolaget nu en uppgraderad version av OTS. Denna version innehåller funktionen för att mäta lårbenskomponentens position under operation. Därmed innehåller OTS funktioner för att under operation mäta hela höftledsimplantatets position, dvs både ledskålen och lårbenskomponenten. Att under en operation både kunna säkerställa korrekt benlängd och planerade vinklar är unikt för operation av höftledsproteser.

På hårdvarusidan har utveckling skett för att byta material i en av nyckelkomponenterna i mätsystemet som används i Ortoma Guide. Materialbytet har skett för att ge ökad stabilitet i tillverkningsprocessen och sänka kostnaden. Med det nya materialet ska produkten kunna steriliseras ett större antal gånger utan att produktens egenskaper påverkas, vilket även underlättar hanteringen på klinik. Även denna utveckling verifierades vid de pre-kliniska operationerna i Finland och frisläpps som en del av den uppgraderade versionen av OTS.

Avtal avseende implantatmallar

Under november har bolaget tecknat avtal med Depuy International (ett bolag inom Johnson & Johnson-koncernen), en världsomspännande aktör på ortopedimarknaden. Sedan tidigare och framgent används implantatmallar från Stryker i forskningssyfte. Bolaget har också tillgång till implantatmallar från Link men har nu med det nya avtalet även tillgång till implantatmallar från DePuy Synthes.

Livedemonstrationer för industriella aktörer

Strategin att ta produkten till marknaden med en industriell samarbetspartner ligger som tidigare kommunicerats fast. Bolaget arbetar aktivt med olika möjligheter inom ramen för denna strategi och för dessutom diskussioner med flera parter. Som ett led i detta arbete är under fjärde kvartalet ett antal live-demonstrationer bokade för att industriella aktörer skall få fördjupad insikt i möjligheter med OTS.

Huvudägare ökar innehav och tecknar kreditfaciliteter

För att kunna tidigarelägga grundarbete för att expandera bolagets operationssystem till att omfatta andra applikationsområden än höftledskirurgi har, som tidigare kommunicerats, kreditfaciliteter tecknats med Peroso AB och EQ Care AB. Grundarbetet är av generell karaktär och ökar systemets skalbarhet och anpassningsbarhet för, exempelvis, knä- och ryggkirurgi.

Peroso AB och dess delägare Peter Möller med familj samt EQ Care AB och dess ägare Jonny Nordqvist är större aktieägare i Ortoma och innehavare av A-aktier. Ortomas valberedning har föreslagit inval av Peter Möller och Jonny Nordqvist som ordinarie ledamöter i bolagets styrelse.

Under november ökade familjen Möller sitt innehav med 31700 B-aktier, Jonny Nordqvist, via bolag, sitt innehav med 22000 B-aktier och Roy Forslund, privat och via bolag, sitt innehav med 20000 B-aktier. Styrelseordförande Gunnar Németh ökade sitt innehav med 7000 B-aktier under september.

Linus Byström, vd, kommenterar: ”Det har varit en intensiv period under hösten. Parallellt med den utveckling som pågått för vi diskussioner med flera industriella aktörer. Målet har varit att kunna demonstrera planering och navigering av en komplett höftledsprotes, vilket nu realiseras efter lanseringen av den uppgraderade versionen av OTS. Det är också tillfredsställande att bolagets huvudägare har stark tilltro till den strategi som lagts och det arbete som genomförs.”

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Dokument


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.