Ortoma AB: Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

28 May 2019

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), org. nr 556611–7585, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 15:00 i Hotell Mektagonens Konferenslokal ”Fredriksdal” på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14:30.

Rätt att delta och anmälan

Läs mer


Ortoma AB: Delårsrapport 2019-01-01 — 2019-03-31

24 May 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2019.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 436 010 SEK …

Läs mer


Ortoma AB utser M&A-rådgivare

02 May 2019

Ortoma AB har utsett MedWorld Advisors (www.medworldadvisors.com) till M&A-rådgivare (dvs. rådgivare vid företagstransaktioner) för att bistå bolaget och styrelsen med hantering, utvärdering av, samt förhandlingar med, eventuella uppköpare eller industriella samarbetspartners. 

Ortoma AB har under det senaste året knutit en …

Läs mer