Ortoma AB: Årsredovisning för Ortoma AB (publ) Räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31

31 May 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (publ), 556611–7585 avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Ortoma AB är ett publikt aktiebolag med säte i Göteborg.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Sammanfattning tolv månader och fjärde kvartalet

Tolv månader

Läs mer


Ortoma AB: Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

28 May 2019

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), org. nr 556611–7585, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 15:00 i Hotell Mektagonens Konferenslokal ”Fredriksdal” på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14:30.

Rätt att delta och anmälan

Läs mer


Ortoma AB: Delårsrapport 2019-01-01 — 2019-03-31

24 May 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2019.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 436 010 SEK …

Läs mer