Ortoma AB: Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

02 Jun 2020

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), org. nr 556611–7585, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 15:00 i Convendum Göteborg City i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14:30. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i

Läs mer


Kvartalsrapport för Ortoma AB (publ) 2020-01-01 – 2020-03-31

25 May 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2020. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 158 386 SEK

Läs mer


Ortoma AB: Bokslutskommuniké 2019

21 Feb 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för verksamhetsåret 2019.   Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2019-01-01 – 2019-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 729 452 SEK (-7 581 411). Resultatet

Läs mer