Legal notice

Användarvillkor

 

Allmänt

Denna websida inklusive dess innehåll (”Websidan”) tillhandahålls av Ortoma AB (”Ortoma”).

Websidan riktar sig till personer i Sverige och är inte avsedd för personer i andra länder.

Genom att använda Websidan accepterar du dessa användarvillkor. Om det finns något du inte accepterar i dessa användarvillkor ber vi dig att inte använda Websidan. Ortoma förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor.

Upphovsrätt m.m.

All upphovsrätt och övriga rättigheter till text, bild, ljud, programkod och annat material (”Materialet”) som publiceras på Websidan tillhör, eller är licensierade till, Ortoma. Användning av Materialet är tillåten genom:

  • att surfa på Websidan
  • att länka till Websidan, under förutsättning att det tydligt framgår att det är fråga om en länkning till Websidan (genom exempelvis att slutanvändaren lämnar den länkande websidan)
  • att kopiera ringa delar av Materialet, dock enbart (i) om sådan kopiering sker för icke-kommersiellt bruk, (ii) om rättighetsinnehavaren och källan tydligt anges, och (iii) om kopierat material ej redigeras.

Varumärken som används på Websidan ägs av, eller är licensierade till, Ortoma. Ingen användning av varumärkena är tillåten utan särskilt skriftligt medgivande från Ortoma.

Ansvarsfriskrivning

Uppgifterna på Websidan utgör enbart allmän information. Uppgifterna får inte användas för något särskilt syfte och ska inte ses som rådgivning i något avseende (såsom exempelvis teknisk, medicinsk, juridisk eller ekonomisk rådgivning). Ortoma lämnar ingen garanti för uppgifternas relevans, noggrannhet eller fullständighet. Ortoma friskriver sig allt ansvar för skada eller förlust, såväl direkt som indirekt, som orsakas med anledning av användning av Websidan, med undantag för sådan skada eller förlust som orsakas av Ortomas uppsåt eller grova vårdslöshet.